Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/228/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie zasad podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz.U z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r.: Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r.: Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007r.: Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 304531, do wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

§2.

Zrealizowanie celu określonego w §1 może nastąpić w pierwszej kolejności poprzez pozyskanie inwestora zewnętrznego oraz umożliwienie mu objęcia do 97,5 % udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w formie wkładu pieniężnego. Ewentualne objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez Powiat Gryfiński może nastąpić wyłącznie w formie aportu rzeczowego.

§3.
 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i wprowadzeniem inwestora zewnętrznego do spółki, należy dokonać stosownych zmian w umowie spółki z tym, że Powiat Gryfiński winien mieć zagwarantowany istotny wpływ na funkcjonowanie spółki, w tym zwłaszcza udział w sprawowaniu funkcji nadzorczej oraz w sprawach związanych z działalnością w zakresie ochrony zdrowia.
 2. Zmiany umowy spółki wymagać będą przed ich podpisaniem opinii Rady Powiatu.
§4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do podjęcia wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W celu rozwoju Spółki, a przede wszystkim sprostania wymaganiom osiągnięcia standardów jakościowych, poprawy infrastruktury, jak również zabezpieczenia jej bieżącej działalności koniecznym jest podjęcie działań polegających na znalezieniu partnera zewnętrznego.

Rolą partnera zewnętrznego będzie wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, przejęcie udziałów większościowych i zarządzanie spółką. Partner zostanie wyłoniony w drodze ogłoszenia publicznego. Możliwość podniesienia kapitału i działania w ramach spółki otwiera również możliwość stania się współudziałowcem takim podmiotom jak samorządy gminne.

Podniesienie kapitału nastąpiłoby w dwóch etapach:

 1. Poprzez wniesienie środków pieniężnych przez partnera zewnętrznego.
 2. Poprzez wniesienie przez udziałowców:
  1. Powiat Gryfiński - aportu w formie majątku ruchomego i nieruchomego, którego wartość zostanie określona na dzień wniesienia aportu i składającego się z:
   • nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/1,
   • nieruchomości oznaczonej numerem działki 275,
   • wyposażenia i sprzętu medycznego.
  2. partnera zewnętrznego - aportów rzeczowych i wykonania niezbędnych inwestycji w zakresie poprawy oraz osiągnięcia do 2012 r. standardów wymaganych dla zakładów opieki zdrowotnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, umożliwiających rozwój spółki.

Wniesienie aportu wymagać będzie zgody Rady Powiatu wyrażonej w odrębnej uchwale.

Terminem wniesienia aportów rzeczowych byłby termin oddania do użytku inwestycji, o których mowa wyżej.

Po wniesieniu aportów udziały zostałyby ustalone na nowo. W przypadku, gdy z nowo ustalonych udziałów wynikałoby, iż Powiat posiada udział większościowy, to Powiat zagwarantuje większościowy udział dla współudziałowca, który dokonana podniesienia kapitału spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Przy założeniu kwot progowych (maksymalnych) wynikałoby, że kapitał zakładowy podzielony zostanie w ten sposób, iż partner zewnętrzny będzie miał 3900 udziałów, a Powiat Gryfiński 100 udziałów, gdzie jeden udział będzie wynosił 2500,00 zł. Każda inna propozycja musi zagwarantować spółce możliwość inwestowania i rozwoju ze środków własnych, bez zaciągania kredytów przez spółkę.

Ponadto w umowie spółki Powiat dokona dla siebie zastrzeżenia prawa posiadania jednego przedstawiciela w radzie nadzorczej oraz jednomyślności w głosowaniu w przypadku zmiany dotychczasowej działalności spółki lub zmniejszenia zakresu jej działania. Przy sprzedaży udziałów współudziałowiec będzie miał pierwszeństwo w ich nabyciu. Każdy ze współudziałowców odpowiadać będzie za zobowiązania spółki proporcjonalnie do swoich udziałów.

data opublikowania: 2008-09-23 15:40:21
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:40:21

Strona odwiedzona 1073 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.