Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/229/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Powiatu Gryfińskiego i Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie;";
 2. w § 20 ust. 4 pkt 2 skreśla się litery b, c, f, g, j;
 3. w § 20 ust. 4 pkt 2 litera e otrzymuje brzmienie: "e) Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie;";
 4. w § 52:
  1. w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) opracowanie materiałów w sprawie sporządzenia i realizacji oraz sporządzanie raportu z powiatowego programu ochrony środowiska,",
  2. w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) przygotowanie materiałów i projektów uchwał Rady w sprawie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją,";
  3. w pkt 1 skreśla się lit. g,
  4. w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: "h) opiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie programu ochrony powietrza mających na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,";
  5. w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie: "k) przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji,";
  6. w pkt 1 lit. q otrzymuje brzmienie: "q) ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,";
  7. w pkt 1 lit. u i v otrzymują brzmienie: "u) wydawanie pozwoleń na:
   • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
   • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   • wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych,
    v) wydawanie decyzji o dopuszczalnych poziomie hałasu dla zakładów, których działalność powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu,";
  8. w pkt 1 dodaje się lit. zf i zg w brzmieniu: "zf) cofanie lub ograniczanie pozwoleń bez odszkodowania, jeżeli eksploatacja instalacji prowadzona jest z naruszeniem warunków pozwolenia i innych przepisów ustaw,
   zg) współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz innymi organami i organizacjami w sprawach związanych z ochroną środowiska."
  9. w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, opiniowaniem oraz składaniem sprawozdania z planu gospodarki odpadami,";
  10. w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie: "e) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,";
  11. w pkt 3 dodaje się lit. j w brzmieniu: "j) wydawanie decyzji ustanawiających zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,";
  12. w pkt 4 dodaje się lit. f w brzmieniu: "f) wystawianie legitymacji strażnika społecznej straży rybackiej,";
  13. pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem pojazdów;";
  14. w pkt 7 skreśla się lit. j;
  15. w pkt 7 dodaje się lit. k, l, m, n w brzmieniu: "k) wydawanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
   l) zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
   m) rozpatrywanie zastrzeżeń dotyczących projektu uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
   n) nadzorowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie decyzji zobowiązującej do wykonania obowiązków i zadań zgodnie z planem,";
  16. w pkt 12 wyrażenie "w zakresie prawa geologicznego i górniczego" zastępuje się wyrażeniem "w zakresie prawa geologicznego i górniczego - Geolog Powiatowy";
  17. w pkt 12 lit. f i g otrzymują brzmienie: "f) przygotowanie zawiadomień o przyjęciu dokumentacji geologicznych bez zastrzeżeń oraz przygotowanie decyzji zobowiązujących do uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji geologicznych,
   g) podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie obowiązków wykonywanych jako organ administracji geologicznej,";
  18. w pkt 12 lit. i otrzymuje brzmienie: "i) stwierdzanie wygaśnięcia koncesji oraz ustalanie zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska przy cofnięciu albo wygaśnięciu koncesji,";
  19. w pkt 12 lit. j otrzymuje brzmienie: "j) wydawanie decyzji określających opłaty eksploatacyjne,";
  20. w pkt 12 dodaje się lit. m i n w brzmieniu: "m) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występuje zjawisko tych ruchów oraz rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
   n) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i innych ustaw.";
 5. w § 54 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) w zakresie zamówień publicznych:
  1. przyjmowanie od komórek Starostwa corocznych arkuszy planistycznych oraz przedstawianie Zarządowi Powiatu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  2. przyjmowanie do realizacji, od komórek organizacyjnych Starostwa, wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie, przy współpracy z wnioskodawcami, materiałów niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  3. przeprowadzenie postępowania zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4. prowadzenie rejestru zamówień realizowanych przez wydział,
  5. przechowywanie przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacji dotyczącej postępowania,
  6. współpraca z komisjami przetargowymi we wszystkich fazach udzielania zamówienia publicznego,
  7. parafowanie, na wniosek jednostki organizacyjnej Powiatu Gryfińskiego, prawidłowości sporządzenia SIWZ,
  8. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,
  9. gromadzenie i udostępnianie literatury z zakresu zamówień publicznych,
  10. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,
  11. dokonywanie na wniosek Starosty okresowych kontroli prawidłowości realizacji przepisów ustawy przez komórki samodzielnie realizujące zamówienia publiczne oraz jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego."
 6. w § 55 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
  1. uzgadnianie z Wydziałem Zarządzania Drogami projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych;
  2. wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
  3. wydawanie i opiniowanie zezwoleń na wykorzystanie drogi w sposób szczególny."
 7. w § 56:
  1. pkt 14 otrzymuje brzmienie: "14) przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach gminnych i powiatowych.";
  2. skreśla się pkt 15;
 8. w § 57:
  1. w pkt 1 wykreśla się lit. za;
  2. pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) w zakresie gospodarowania gruntami oraz ochrony prawa własności:
   1. ustalanie linii brzegowych dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych,
   2. zmiana lasu na użytek rolny w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów,
   3. przekwalifikowywanie z urzędu gruntów rolnych na grunty leśne, jeżeli zalesiania gruntu dokonana na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
   4. prowadzenie spraw związanych z wymianą i scalaniem gruntów,
   5. przygotowywanie i przekazywanie wojewodzie, marszałkowi województwa, wójtom i burmistrzom wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także nie stanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i nie pozostających w posiadaniu ich właścicieli nieruchomości zabudowanych;
   6. prowadzenie działań zmierzających do:
    • poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
    • udzielenia pomocy mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.";
 9. w § 58:
  1. w pkt 1 dodaje się lit. r w brzmieniu: "r) występowanie do właściwych sądów rejonowych z wnioskami o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa albo powiatu, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.";
  2. w pkt 4 skreśla się lit. a;
  3. dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7) w zakresie prawa wodnego i gospodarki leśnej:
   1. wydawanie decyzji stwierdzających przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi,
   2. wydawanie decyzji stwierdzających przejście nieruchomości pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi w trwały zarząd jednostek gospodarujących wodami,
   3. ustanawianie trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe."
 10. w § 62:
  1. w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie: "d) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz ewidencji odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, e) prowadzenie w imieniu starosty rejestru uchwał Rady,"
  2. w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie: "k) przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych i przekazywanie ich Przewodniczącemu Rady;";
  3. w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: "d) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji;";
  4. w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: "c) prowadzenie w imieniu starosty rejestru uchwał Zarządu."
 11. w § 93 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) zawiadomienia - na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych.";
 12. schemat struktury organizacyjnej Starostwa określony w załączniku Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
 13. w załączniku Nr 2 w części wykazu pod nazwą "Pomoc społeczna" skreśla się pkt 3 i 5;
 14. w załączniku Nr 2 w części wykazu pod nazwą "Inne" pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w tym filia w Chojnie." oraz skreśla się pkt 2.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z potrzebą dostosowania obowiązującego Regulaminu do zmieniających się przepisów oraz pojawieniem się nowych regulacji prawnych zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa, a w szczególności Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-23 15:41:27
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:41:27

Strona odwiedzona 837 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.