Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/230/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej Uchwałą nr IX/117/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 59 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Uchwały Zarządu ewidencjonuje się w rejestrze i przechowuje z protokołami z posiedzeń Zarządu. Rejestr prowadzi Starosta.";
 2. w § 63 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Skarbnik Powiatu jest Głównym Księgowym budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego.
  2. Zadania Skarbnika Powiatu jako Głównego Księgowego budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego określają odrębne przepisy.";
 3. w Regulaminie Rady Powiatu w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Gryfińskiego:
  1. po § 37 dodaje się § 371 w brzmieniu: "§ 371.
   1. Protokoły sesji ewidencjonowane są w Rejestrze Protokołów Sesji Rady Powiatu. Rejestr prowadzi Biuro Obsługi Rady i Zarządu.
   2. Rejestr zawiera:
    • liczbę porządkową,
    • numer i datę posiedzenia,
    • tematykę obrad.
   3. Rejestr zakładany jest na okres kadencji Rady.";
  2. w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Starosta ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym Starosta wykonuje poprzez wyznaczoną do tego komórkę organizacyjną Starostwa.";
  3. po § 44 dodaje się § 441 w brzmieniu: "§ 441. Rejestr uchwał Rady zawiera:
   1. liczbę porządkową,
   2. numer i datę sesji,
   3. tytuł uchwały,
   4. datę wejścia w życie uchwały,
   5. uwagi."
  4. po § 55 dodaje się § 551 i § 552 w brzmieniu: "§ 551.
   1. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty posiedzenia, który przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu.
   2. Protokół jest udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.
   3. Członek komisji, a także inne osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą zgłosić uwagi do protokołu.
   4. Przebieg posiedzenia komisji protokołuje pracownik Starostwa ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu lub pracownik wskazany przez Starostę.
   5. Protokół zawiera:
    1. numer protokołu i datę posiedzenia komisji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia,
    2. nazwisko i imię przewodniczącego komisji lub osoby przewodniczącej posiedzeniu,
    3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
    4. zatwierdzenie porządku posiedzenia,
    5. przebieg posiedzenia, a w szczególności streszczenia wystąpień oraz odnotowanie faktów zgłaszania pisemnych wystąpień,
    6. treść przyjętych wniosków i opinii oraz przebieg głosowania nad nimi,
    7. odnotowanie faktów wyjść, przyjść oraz spóźnień radnych w czasie trwania posiedzenia komisji,
    8. podpis przewodniczącego komisji oraz protokolanta.
   6. Do protokołu załącza się:
    1. listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu,
    2. materiały będące przedmiotem posiedzenia,
    3. opinie, wnioski o ile stanowią odrębny od protokołu dokument.
   7. Protokoły komisji otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery począwszy od numeru jeden.
   8. Numer protokołu zawiera numer posiedzenia komisji (cyfry arabskie) łamane przez dwie ostatnie cyfry roku, w którym odbywa się posiedzenie.
    § 552.
    1. Protokoły komisji Rady ewidencjonowane są w Rejestrze Protokołów Komisji Rady prowadzonym przez Biuro Obsługi Rady i Zarządu. Rejestr zakładany jest na okres kadencji.
    2. Rejestr zawiera:
     1. liczbę porządkową,
     2. numer i datę posiedzenia,
     3. tematykę obrad."
  5. w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Komisje wydają opinie oraz przyjmują wnioski i przedkładają je Radzie lub Zarządowi."
  6. po § 59 dodaje się § 591 w brzmieniu: "§ 591.
   1. W Biurze Obsługi Rady i Zarządu prowadzi się Rejestr Opinii i Wniosków Komisji Rady.
   2. Powziętym opiniom i wnioskom nadaje się symbol klasyfikacyjny zgodny z instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu, kolejny numer oraz rok powzięcia.
   3. Rejestr opinii i wniosków komisji winien zawierać:
    1. numer i datę posiedzenia,
    2. numer opinii i oznaczenie jej treści.
   4. Rejestr opinii i wniosków komisji zakładany jest na okres kadencji, osobno na każdy rok kalendarzowy począwszy od numeru jeden.
   5. Rozstrzygnięcia przyjmowane są przez komisję w głosowaniu na zasadach określonych w Statucie Powiatu Gryfińskiego.
   6. Rozstrzygnięcie winno być sporządzone na piśmie i zawierać:
    1. numer kolejny opinii lub wniosku,
    2. treść merytoryczną - uzasadnienie,
    3. podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, który przewodniczył obradom."
 4. w Regulaminie Zarządu Powiatu w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Gryfińskiego:
  1. po § 21 dodaje się § 211 i § 212 w brzmieniu: "§ 211.
   1. Protokół z posiedzeń Zarządu zawiera w szczególności:
    1. numer protokołu i datę posiedzenia Zarządu,
    2. nazwisko i imię Przewodniczącego Zarządu lub osoby przewodniczącej posiedzeniu,
    3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
    4. zatwierdzenie porządku posiedzenia,
    5. przebieg posiedzenia, w tym streszczenia wystąpień oraz odnotowanie faktów zgłaszania pisemnych wystąpień,
    6. treść przyjętych wniosków i opinii,
    7. stwierdzenie podjęcia uchwały, decyzji, postanowienia, zarządzenia,
    8. wynik głosowania,
    9. podpis członków Zarządu oraz protokolanta.
     1. Do protokołu załącza się:
      1. listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu,
      2. uchwały Zarządu,
      3. stanowiska Zarządu w sprawie projektów uchwał Rady,
      4. inne materiały będące przedmiotem posiedzenia,
     2. Protokoły Zarządu otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery począwszy od numeru jeden. Numer protokołu zawiera numer posiedzenia Zarządu (cyfry arabskie) łamany przez dwie ostatnie cyfry roku, w którym odbywa się posiedzenie."
      § 212.
      1. Protokoły Zarządu ewidencjonowane są w Rejestrze Protokołów Zarządu prowadzonym przez Biuro Obsługi Rady i Zarządu. Rejestr zakładany jest na okres kadencji.
      2. Rejestr zawiera:
       1. liczbę porządkową,
       2. numer i datę posiedzenia,
       3. tematykę obrad."
    10. po § 22 dodaje się § 221 w brzmieniu: "§ 221. Uchwała Zarządu zawiera w szczególności:
     1. datę i tytuł,
     2. podstawę prawną,
     3. merytoryczną treść uchwały,
     4. wskazanie podmiotu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
     5. termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania."
    11. w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Starosta prowadzi rejestr podjętych rozstrzygnięć (uchwał), o których mowa w § 22 ust. 1 i ust. 4. Czynność, o której mowa w zdaniu pierwszym Starosta wykonuje poprzez wyznaczoną do tego komórkę organizacyjną Starostwa."
    12. po § 26 dodaje się § 261 w brzmieniu: "§ 261. Rejestr uchwał Zarządu zawiera:
     1. liczbę porządkową,
     2. numer i datę posiedzenia Zarządu,
     3. tytuł uchwały,
     4. datę wejścia w życie uchwały,
     5. uwagi."
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z potrzebą wprowadzenia dodatkowych regulacji związanych z pracą Rady Powiatu w Gryfinie oraz Zarządu Powiatu w Gryfinie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Gryfińskiego.

data opublikowania: 2008-09-23 15:41:27
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:41:27

Strona odwiedzona 978 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.