Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/231/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na wykonywanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania

Na podstawie art. 406 ust. 1 pkt 6, art. 407 pkt 3, art.405 i art.408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) i art. 4 ust.1 pkt 13, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że środki finansowe pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, mogą być przeznaczane na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

§ 2.
 1. Dofinansowanie adresowane jest do Gmin powiatu gryfińskiego realizujących gminne programy usuwania azbestu.
 2. Środki o których mowa w ust. 1 są przeznaczone na eliminowanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, do których osoby fizyczne posiadają tytuł prawny (również wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów gminnych i powiatowych.
 3. Osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe) winny składać wnioski o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z obiektów budowlanych do poszczególnych Gmin na zasadach przez nie określonych.
 4. Dofinansowanie nie dotyczy obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
§ 3.
 1. Dofinansowanie ze środków PFOŚiGW wynosi do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem współfinansowania w wysokości kolejnych minimum 50% ze środków własnych Gmin.
 2. Dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia ma miejsce niezależnie od uzyskania przez Gminę wsparcia finansowego z innych źródeł.
 3. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:
  • demontażu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  • transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
  • unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
§ 4.

Zasady udzielania dofinansowania:

 1. Wniosek o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-podarki Wodnej składa Gmina, na druku obowiązującym w PFOŚiGW w Gryfinie.
 2. Do wniosku Gmina dołącza Program Usuwania Azbestu wraz z wykonanym harmonogramem rzeczowo-finansowym na lata 2009-2011, zawierającym: miejsce występowania azbestu (dokładny adres), nazwę obiektu, nazwę wyrobu zawierającego azbest, ilość, orientacyjny koszt usunięcia.
 3. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 30 października począwszy od 2008 do 2010 roku.
 4. Stopień pilności usunięcia azbestu wynikać winien ze złożonej przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego:
  1. właściwemu organowi nadzoru budowlanego "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 Nr 71, poz.649),
  2. wojewodzie lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi "Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 Nr 192, poz.1876).
 5. Po zakwalifikowaniu wniosku Zarząd Powiatu podpisuje umowę dotacji z Gminą.
 6. Sposób i tryb przekazywania środków oraz rozliczania dotacji określa umowa dotacji.
 7. W celu potwierdzenia osiągnięcia planowanych efektów wnioskodawca przedkłada w rozliczeniu dotacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, "Kartę przekazania odpadu".
 8. Wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę, po przedłożeniu następujących dokumentów:
  1. faktur (rachunków) dokumentujących poniesienie 100% kosztów kwalifikowanych,
  2. karty przekazania odpadów,
  3. oświadczenia o zakończeniu robót związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości.
 9. Program jest realizowany do wysokości kwoty zabezpieczonej w rocznym planie finansowym PFOŚiGW.
§ 5.

Środki funduszu nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem, w którym przyznane zostało dofinansowanie.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie "Zasady i tryb przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie".

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Niniejsza uchwała realizuje założenia i cele "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego". Ustalone w uchwale działania zmierzają do realizacji zadania wspólnie z Gminami powiatu gryfińskiego, które prowadzić mają do sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko, spowodować oczyszczanie terytorium powiatu z azbestu oraz wyeliminować negatywne skutki zdrowotne mieszkańców.
Dofinansowanie ze środków PFOŚiGW dotyczy eliminowaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, do których osoby fizyczne posiadają tytuł prawny (również wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów gminnych i powiatowych.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska

data opublikowania: 2008-09-23 15:42:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:42:37

Strona odwiedzona 1454 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.