Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/233/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: D. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; D. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; D. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz D. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.

§ 2.
 1. 1. Wielkość dochodów określona jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz szacowane wielkości ustalonych na 2009 rok kwot subwencji ogólnej oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. 3. Planowany deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać istniejące ograniczenia.
§ 3.

Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2009 r.:

 1. W zakresie dochodów budżetowych:
  1. zwiększenie wpływów poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego majątku;
  2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych - funduszy strukturalnych i dotacji celowych.
 2. W zakresie wydatków budżetowych:
  1. minimalizacja długu publicznego oraz konwersja istniejącego zadłużenia w celu obniżenia kosztów obsługi długu;
  2. kontynuacja postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXIX/518/2006 z dnia 11.10.2006 r.;
  3. utworzenie placówki szkolnictwa specjalnego polegające na połączeniu Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie;
  4. konwersja zadłużenia związanego ze spłatą zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie-w Likwidacji i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie-w Likwidacji;
  5. realizacja postanowień uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIV/159/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";
  6. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym na realizację zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:
   • modernizacja nawierzchni bitumicznych,
   • budowa i odtworzenie ciągów pieszych,
   • remonty obiektów inżynieryjnych,
   • przygotowanie dokumentacji dla potrzeb absorbcji funduszy zewnętrznych,
    oraz utrzymanie pozytywnych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współfinansowania zadań;
  7. w ramach inwestycji przewidzianych do realizacji:
   • kontynuacja inwestycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
   • standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
   • poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego (termomodernizacja, remonty wewnątrz budynków), ze szczególnym uwzględnieniem jednostek i placówek oświatowych;
  8. w obszarze gospodarki nieruchomościami - zakup od Banku PKO BP S.A w Gryfinie udziału w nieruchomości,
  9. w dziedzinie administracji publicznej - racjonalizacja i optymalizacja polityki kadrowej z uwagi na trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu specjalistów,
  10. w obrębie gospodarki odpadami - realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu z terenu Powiatu Gryfińskiego.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, stanowiąc jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych, zgodnie z § 2, pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Nr IX/86/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

data opublikowania: 2008-09-23 15:43:40
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:43:40

Strona odwiedzona 846 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.