Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/234/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.
,
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 040 170,41 zł

  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 990,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 990,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 106 699,00 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 105 570,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 1 129,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie -55 927,91 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 2 952,27 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność -52 975,64 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 662 143,50 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 52 143,50 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 190 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 420 000,00 zł
  dział 853-Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - 59 274,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 59 274,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 500,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 4 500,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 115 636,00 zł
  rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 75 082,00 zł
  rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 554,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 600-Transport i łączność - 35 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 35 000,00 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 133,50 zł

  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 990,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 990,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 2 143,50 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 143,50 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 272 672,91 zł

  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 30 000,00 zł rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 30 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 178 588,27 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 178 588,27 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie -112 975,64 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 30 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 82 975,64 zł
  dział 852-Pomoc społeczna -660 000,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 50 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 190 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 420 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 59 274,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 59 274,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 81 199,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - 81 199,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 115 636,00 zł
  rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 75 082,00 zł
  rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 554,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 600-Transport i łączność - 35 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 35 000,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 235 636,00 zł

  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 30 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 30 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 30 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie -30 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 30 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 115 636,00 zł
  rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 75 082,00 zł
  rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 554,00 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8p/BKU/08 z dnia 09.07.2008 r., zgodnie z którym Powiatowi Gryfińskiemu została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 105 570,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. W związku z tym zwiększa się o kwotę 75 570,00 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i o kwotę 30 000,00 zł plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące.
 2. Uchwałą Nr XIX/206/2008 Rady Powiatu z dnia 29.05.2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4. Zmniejsza się plan dochodów Domu Dziecka w Chojnie o kwotę 1 414,00 zł i plan dochodów Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju o kwotę 1 719,50 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 3 133,50 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 59 274,00 zł, w związku z podpisaną umową nr 000002/2008/OION/0-16 z dnia 07.07.2008 r. o dofinansowanie prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu "Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008".
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 160 000,00 zł, w związku z podpisanym porozumieniem nr 21/16/2008/ z dnia 30.07.2008 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Zarządem Powiatu w Gryfinie. Porozumienie dotyczy programów: "Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych"- kwota 35 000,00 zł, "Pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych"- kwota 35 000,00 zł, "Projekt utworzenia mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych"- kwota 90 000,00 zł.
 5. Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przebudowy chodnika o powierzchni ok. 400 m? wraz ze zjazdami w miejscowości Dołgie gm. Gryfino.
 6. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, §-0920-Pozostałe odsetki o kwotę 1 129,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, §-0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, §-4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 5 629,00 zł.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 952,27 zł (odszkodowanie za szkodę przyznaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A Oddział w Szczecinie), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe.
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 36 228,64 zł, (11 388,00 EUR przeliczone wg kursu 3,1813 PLN, w przypadku zmiany kursu EUR lub zmiany ilości uczestników projektu kwota ta zostanie skorygowana do kwoty faktycznie przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 36 228,64 zł i zmniejszeniu planu wydatków w tym dziale i rozdziale o kwotę 30 000,00 zł (środki przekazane szkole zgodnie z uchwałą Nr 431/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.07.2008 r. z rezerwy ogólnej, w związku z realizacją projektu od 01.07.2008 r.). Wniosek dotyczy projektu "Podążaj za ptakami 2". Środki ze zmniejszenia zasilą rezerwę ogólną.
 9. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 267/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, §-6430-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju na utworzenie bazy lokalowej dla grupy usamodzielnienia w Chojnie (przebudowa pomieszczeń).
 10. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 260 000,00 zł. Wniosek dotyczy dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" z przeznaczeniem na platformę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie -kwota 100 000,00 zł oraz pomoc finansową dla gminy Gryfino i Chojna w wysokości po 80 000,00 zł na zakup mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.
 11. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 342/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 30 000,00 zł i § 6430-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w DPS w Nowym Czarnowie.
 12. Zwiększeniem planu dochodów w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 75 082,00 zł i rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40 554,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tych rozdziałach. Kwoty te stanowią III transzę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 13. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 75 082,00 zł i rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40 554,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 115 636,00 zł.
 14. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej. Zgodnie z uchwałą Nr 461/08 Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok, zwiększono plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie z rezerwy ogólnej o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 15. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dozór nieruchomości w Baniach.
 16. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, uwzględniającej modernizację boisk i budowę sali sportowej.
 17. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 351/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 16 747,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - -wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-23 15:43:40
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:43:40

Strona odwiedzona 873 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.