Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/236/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Gryfińskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej Uchwałą nr IX/117/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego oraz zmienionej Uchwałą Nr XXI/230/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:
w § 14 dodaje się ust. 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:

6. Przewodniczący Rady Powiatu ma prawo do zwołania sesji, która może mieć charakter uroczysty, wiązać się w szczególności z obchodami świąt oraz ważnych wydarzeń z punktu widzenia historii państwa lub Powiatu Gryfińskiego.
7. O sesji, o której mowa w ust. 6 zawiadamia się wszystkich radnych, co najmniej 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
8. W porządku obrad uroczystej sesji można pominąć punkty określone w § 20 Regulaminu Rady Powiatu w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Gryfińskiego a wprowadzić akcenty uroczyste.
9. Porządek obrad sesji, o której mowa w ust. 6 ustalony przez Przewodniczącego Rady nie podlega głosowaniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z potrzebą wprowadzenia dodatkowych regulacji związanych z pracą Rady Powiatu w Gryfinie zachodzi potrzeba dokonania zmian w Statucie Powiatu Gryfińskiego.

data opublikowania: 2008-11-03 12:41:02
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 12:41:02

Strona odwiedzona 938 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.