Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/237/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 822 343,44 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 630-Turystyka - 4 000,00 zł
   • rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 4 000,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 41 609,42 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 41 609,42 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 520 000,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 520 000,00 zł
  • dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 170 000,00 zł
   • rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 170 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 546,40 zł
   • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 546,40 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 542,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 542,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 70 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 70 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 645,62 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -1 350,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 14 295,62 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 55 905,04 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 41 609,42 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 41 609,42 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 14 295,62 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 14 295,62 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 947 146,47 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 630-Turystyka - 4 000,00 zł
   • rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 4 000,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 20 000,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20 000,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 75 000,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 75 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 111 700,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 111 700,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie -144 550,07 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 144 008,07 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 542,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 520 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 520 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 70 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 70 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 896,40 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -1 896,40 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 180 708,07 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 4 800,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 4 800,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 900,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 900,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 25 000,00 zł
   • rozdział 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 15 000,00 zł
   • rozdział 85195-Pozostała działalność - 10 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 144 008,07 zł
   • rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 144 008,07 zł
  • dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 000,00 zł
   • rozdział 92195-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr XX/220/2008 Rady Powiatu z dnia 03.07.2008 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenie szkół wchodzących dotychczas w skład zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 41 609,42 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 14 295,62 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w tych działach, rozdziałach i o te kwoty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 2. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którymi zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 70 000,00 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" Nr umowy: UDA-PO KL.09.02.00-32-009/08-00.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15 000,00 zł i rozdziale 85195-Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20 000,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie i uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/201/2008 z dnia 24.04.2008 r. w sprawie likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którymi zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 144 008,07 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 144 008,07 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, § 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 546,40 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1 350,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 1 896,40 zł.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 170 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 100 000,00 zł i planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału.
 7. Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 4 000,00 zł, na dofinansowanie zadania: "Szlakiem Bocianich Gniazd"- zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez przedstawienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na obserwacji i podziwianiu symbolu powiatu gryfińskiego jakim jest bocian biały Ciconia ciconia".
 8. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 4 800,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej.
 9. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195-Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej.
 10. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, znak EK.ELB.3011/11/08 z dnia 20.10.2008 r., zgodnie z którym zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 1 900,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 1 900,00 zł.
 11. Porozumieniem zawartym z ZEDO S. A. w sprawie określenia zasad wypłaty odszkodowania z tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 520 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 520 000,00 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dostosowanie nieruchomości (DPS Nowe Czarnowo) do warunków technicznych wynikających z faktu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
 12. Zwiększeniem planu dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 542,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 542,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-11-03 13:17:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 13:17:53

Strona odwiedzona 836 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.