Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/241/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173, poz. 1218), art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 zm: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218), § 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223, zm: z 2006 r. Nr 39, poz. 272, z 2008 r. Nr 73, poz. 431) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73, poz. 431) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Od 01 stycznia 2008 r. ustala się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w następującej wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),
 • dodatek funkcyjny - 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych),
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
 • dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 1.920 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych).
§ 2

Od 01 grudnia 2008 r. ustala się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w następującej wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
 • dodatek funkcyjny - 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych),
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),
 • dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2.280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych).
§ 3

Traci moc uchwała Nr II/15/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2008 r. wprowadzono zmiany w zakresie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Tabela Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 73, poz. 431). Aktualne stawki obowiązują od 1 stycznia 2008 r.

Obecnie Starosta ma niższy dodatek funkcyjny niż wynikający z w/w ustawy. W związku z tym istnieje konieczność podwyższenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego do najniższego wynagrodzenia wynikającego z ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Dotychczasowe wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego ustalone uchwałą Nr II/15/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. wynosiło brutto 9.150,00 zł.

Proponowane wynagrodzenie dla Starosty Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego przedstawia się następująco w porównaniu z wynagrodzeniem dotychczasowym.

Wynagrodzenie brutto dotychczasoweWynagrodzenie brutto proponowane
- zasadnicze4.800,00 zł4.800,00 zł
- dodatek funkcyjny1.500,00 zł1.600,00 zł
- dodatek za wysługę lat20%960,00 zł20%960,00 zł
- dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego30%1.890,00 zł30%1.920,00 zł
Łącznie:9.150,00 zł9. 280,00 zł

Proponuję się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego od dnia 1 grudnia 2008 r. w następującej wysokości:

- zasadnicze6.000,00 zł
- dodatek funkcyjny1.600,00 zł
- dodatek za wysługę lat20%1.200,00 zł
- dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego30%2.280,00 zł
Łącznie:11.080,00 zł

data opublikowania: 2008-11-03 13:38:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 13:38:37

Strona odwiedzona 890 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.