Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/249/2008 z dnia 2008-12-18

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 184 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 584 892,89 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność -58 903,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 58 903,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 102 668,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 102 668,00 zł
  • dział 710-Działalność usługowa - 550,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 550,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 3 000,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 3 000,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 8 300,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8 300,00 zł
  • dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 65 500,00 zł
   • rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 65 500,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 198 693,31 zł
   • rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 22 749,00 zł
   • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe -175 944,31 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie -1 602,48 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 702,48 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 900,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 2 228,00 zł
   • rozdział 85195-Pozostała działalność - 2 228,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 5 020,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4 220,00 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 800,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 101 994,00 zł
   • rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15 200,00 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy -1 600,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 85 194,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 36 434,10 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 36 434,10 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 873 489,93 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 2 673 954,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 673 954,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 545,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 545,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 567,99 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 567,99 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 1 088,94 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 88,94 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 196 334,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 196 334,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 575 052,72 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 757-Obsługa długu publicznego - 205 000,00 zł
   • rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 205 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 22 749,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 22 749,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie -294 058,30 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 269 311,88 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 24 746,42 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 38 117,73 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 1 145,13 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 36 972,60 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza -15 127,69 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 15 127,69 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3 456 566,93 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 270 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 270 000,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 75 000,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 75 000,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 379 225,90 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 379 225,90 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 475 864,37 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 49 300,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 32 000,00 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 152 697,55 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 6 158,03 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 204 108,79 zł
   • rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne - 1 600,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna -5 434,07 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 234,07 zł
   • rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 4 200,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 144 602,60 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 144 602,60 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 091 776,72 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 25 362,82 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 1 066 413,90 zł
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 663,27 zł
   • rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4 663,27 zł
  • dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 000,00 zł
   • rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Planowany deficyt zmniejszy się o kwotę 592 917,17 zł i wyniesie 6 972 633,89 zł.

§ 4

Planowany deficyt zostanie pokryty:

 1. wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów w wysokości 6 358 050,00 zł,
 2. zaciągniętym kredytem w wysokości 614 583,89 zł.
§ 5

Ustala się przychody w wysokości 8 685 308,89 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 712 675,00 zł.

§ 6

W uzasadnieniu do uchwały Nr XX/224/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.07.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok zmienia się punkt 18, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Zwiększeniem planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy Powiatowe Policji o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tę kwotę w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe."

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Pismem Ministra Finansów znak ST5/4822/30p/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r., zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2008 o kwotę 22 749,00 zł.
  2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 111 140,00 zł. Niewykorzystane środki z projektu "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację" zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako środki niewygasające.
  3. Zwiększeniem planu dochodów wykonanych ponad plan w następujących działach i rozdziałach:
   • dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 58 903,00 zł,
   • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 93 668,00 zł,
   • dział 710-Działalność usługowa, rozdział 71015-Nadzór budowlany - 550,00 zł,
   • dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 3 000,00 zł,
   • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8 300,00 zł,
   • dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 65 500,00 zł,
   • dział 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 175 944,31 zł,
   • dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 702,48 zł, rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 900,00 zł,
   • dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85195-Pozostała działalność - 2 228,00 zł,
   • dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4 220,00 zł, rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 800,00 zł,
   • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15 200,00 zł, rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy -1 600,00 zł,
   • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 21 434,10 zł.
  4. Zmniejszeniem planu niewykonanych dochodów w następujących działach i rozdziałach:
   • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 673 954,00 zł,
   • dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 545,00 zł,
   • dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1 000,00 zł.
  5. Zmniejszeniem planu niewykonanych wydatków w następujących działach i rozdziałach:
   • dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 270 000,00 zł,
   • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 75 000,00 zł,
   • dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 379 225,90 zł,
   • dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 49 300,00 zł, rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 32 000,00 zł, rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 78 000,00 zł, rozdział 80123-Licea profilowane - 6 000,00 zł, rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 34 000,00 zł, rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne - 1 600,00 zł, rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł,
   • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495-Pozostała działalność - 1 066 413,90 zł,
   • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4 663,27 zł,
   • dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10 000,00 zł.
  6. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 567,99 zł i w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 88,94 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gryfinie).
  7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 269 311,88 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 74 697,55 zł; zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 15 746,42 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 169 540,80 zł; zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 115,07 zł; zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 127,69 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 25 362,82 zł.
  8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 9 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 15 000,00 zł.
  9. Zwiększeniem planu wydatków w dziale 757-Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 205 000,00 zł.
  10. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 690,00 zł.
  11. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 1 145,13 zł i w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 36 927,60 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1 145,13 zł i rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 4 200,00 zł oraz w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 32 772,60 zł. Kwoty zwiększeń związane są z regulacją wynagrodzeń pracowników, przyznaniem nagród i pomocą dla rodzin zastępczych.
  12. Zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 85 194,00 zł. Kwota zwiększenia dotyczy § 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (wkład krajowy), a zmniejszenia § 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (wkład unijny).
 2. W związku z odstąpieniem od wcześniejszego wykupu obligacji zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 2 000 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-19 14:21:08
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-19 14:21:08

Strona odwiedzona 818 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.