Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/271/2009 z dnia 2009-02-19

w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214. poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art. 5 ust. 5a i art. 59. ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.
 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2009 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, ul. Dworcowa 1 w filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 2. Z dniem przekształcenia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie, ul. Dworcowa 1 nosić będzie nazwę: "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie Filia w Chojnie, ul. Dworcowa 1".
§ 2.
 1. Majątek oraz dokumentację przekształconej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, ul. Dworcowa 1 przejmie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie.
 2. Zobowiązania finansowe i należności po przekształconej jednostce budżetowej wymienionej w § 1 przejmie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie.
 3. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, ul. Dworcowa 1 staną się z dniem przekształcenia, o którym mowa w § 1, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
§ 3.

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie zostanie dostosowany w terminie do dnia 30 września 2009 r. do zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4.

Terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i jej filii będą następujące gminy:

 1. Gryfino,
 2. Banie,
 3. Widuchowa,
 4. Stare Czarnowo,
 5. Chojna,
 6. Cedynia,
 7. Mieszkowice,
 8. Moryń,
 9. Trzcińsko-Zdrój.
§ 5.

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

 1. zawiadomienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, ul. Dworcowa 1;
 2. wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o opinię o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Przekształcenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie jest związane z koniecznością uporządkowania struktury organizacyjnej placówek poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na terenie powiatu gryfińskiego w warunkach nieustających braków kadrowych. Z pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej oferowanej dotychczas przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie będą mogły skorzystać dzieci i młodzież oraz rodzice i nauczyciele za całego powiatu. Ponadto, ujednolicony zostanie zakres doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników pedagogicznych poradni.

Przekształcenie przyczyni się do lepszego wykorzystania środków finansowych oraz poprawi skuteczność zarządzania. Pracownicy pedagogiczni przekształconej jednostki zachowają zatrudnienie na dotychczasowych warunkach.

Przekształcenie placówki w filię będzie wymagało utworzenia od 1 września 2009 r. stanowiska kierownika filii - zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869): "W poradni posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii".

data opublikowania: 2009-02-24 09:39:23
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 09:39:23

Strona odwiedzona 973 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.