Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/279/2009 z dnia 2009-03-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 612 280,18 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 590 357,55 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 590 357,55 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 159,00 zł
   • rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 159,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 21 117,86 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 19 900,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 217,86 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 645,77 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 645,77 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 812 061,55 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 19 900,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 19 900,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 590 357,55 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 590 357,55 zł
  • dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 284,00 zł
   • rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 284,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 1 201 520,00 zł
   • rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1 201 520,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 130 022,63 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 1 376,86 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 1 376,86 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 15 000,00 zł
   • rozdział 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - 15 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 73 000,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 72 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 1 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 40 645,77 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 645,77 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 40 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 329 804,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 1 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 1 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 413 804,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 413 804,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 15 000,00 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 15 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 900 000,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 900 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zwiększeniem planu dochodów Starostwa Powiatowego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa Powiatowe, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 590 357,55 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę (porozumienie z ZEDO S.A. w sprawie odszkodowania z tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu).
 2. Określeniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznych kwot subwencji ogólnej na 2009 r.:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 159,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o tę kwotę,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 284,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 201 520,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 301 520,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 900 000,00 zł.
 3. Zwiększeniem planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 1 217,86 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej (II rata grantu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program "Uczenie się przez całe życie"- Wizyty przygotowawcze, program realizowany w 2008 roku, kwota 1 217,86 zł została wydatkowana ze środków własnych).
 4. Wnioskiem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 645,77 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale o tę kwotę, w związku z wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Interrisk SA odszkodowania za wyrządzoną szkodę na mieniu.
 5. Zwiększeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 72 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 72 000,00 zł.
 6. Wnioskiem dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 40 000,00 zł, w związku ze zmianą siedziby poradni, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 40 000,00 zł.
 7. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1 000,00 zł (dotacja finansowana środkami własnymi dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju).
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0690-Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 500,00 zł i § 0830-Wpływy z usług o kwotę 18 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 0690-Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 500,00 zł i § 0830-Wpływy z usług o kwotę 18 400,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z pomyłkowym zakwalifikowaniem uzyskanych dochodów z tytułu wystawionych duplikatów świadectw i legitymacji oraz z tytułu przeprowadzonych kursów zawodowych młodzieży.
 9. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Likwidacji w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-03-30 09:22:00
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 09:22:00

Strona odwiedzona 763 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.