Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/283/2009 z dnia 2009-04-17

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w spisie treści w Rozdziale 10 dodaje się tiret "- SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY";
 2. w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Starostwo jest pracodawcą Starosty, Wicestarosty, a także pozostałych pracowników Starostwa w rozumieniu Kodeksu pracy.";
 3. w § 9 pkt 2 dodaje się lit. s w brzmieniu: "s) Służba bezpieczeństwa i higieny pracy - "BHP". ";
 4. w § 17 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "8) Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Starostwie.";
 5. w § 19 w ust. 3:
  1. w pkt 2 dodaje się lit. k w brzmieniu: "k) Służby bezpieczeństwa i higieny pracy;";
  2. w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: "d) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Likwidacji w Gryfinie," oraz skreśla się lit. c i lit. f;
 6. w § 20 ust. 4 pkt 2 skreśla się lit. k;
 7. w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w poniedziałki od godz. 15.30 do godz. 16.30.";
 8. w § 49 skreśla się pkt 8;
 9. w § 58 pkt 6:
  1. lit. b otrzymuje brzmienie: "b) współpraca z SPZOZ Szpital Powiatowy w Likwidacji w Gryfinie, SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w obszarze wykonywanych zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań związanych z realizacją uprawnień, jakie przysługują organom samorządu powiatowego w stosunku do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,";
  2. lit. e otrzymuje brzmienie: "e) współpraca w zakresie:
   • gospodarowania nieruchomościami przekazywanymi przez Zarząd, a w szczególności prowadzeniem spraw związanych z wydzierżawianiem, użyczaniem i wynajmem nieruchomości lub ich części przez te podmioty;
   • dokonywania analizy kosztów eksploatacyjnych nieruchomości w celu ich optymalizacji,
   • planowania środków na poczet kosztów eksploatacji nieruchomości,
   • zapewnienia zabezpieczenia budynków i mienia w administrowanych obiektach poprzez organizowanie ochrony obiektów,
   • zapewnienia właściwego oznaczenia budynków na zewnątrz i wewnątrz.";
 10. w § 59:
  1. w pkt 1 lit. n otrzymuje brzmienie: "n) zapewnienie obsługi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,";
  2. w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: "e) ustalanie obiektów i proponowanie ich do ujęcia przez Wojewodę w wykazie obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie oraz organizowanie ochrony obiektów II kategorii podlegającej szczególnej ochronie w zakresie podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny,";
  3. w pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie: "b) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, SPZOZ Szpital Powiatowy w Likwidacji w Gryfinie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom występującym na terenie Powiatu (szkolenie, opracowanie dokumentacji), c) współpraca z SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w zakresie spraw obronnych w służbie zdrowia.";
 11. w § 60 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) współpraca SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w zakresie ochrony informacji niejawnych w nich występujących.";
 12. w § 61 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) współpraca z SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w zakresie wykonywania dokumentów niejawnych dotyczących spraw obronnych w służbie zdrowia.";
 13. w § 65 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Chojnie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespołem Szkół Specjalnych w Gryfinie w zakresie prowadzenia edukacji konsumenckiej poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania.";
 14. po § 65a dodaje się § 65b w brzmieniu: "§ 65b. Do zadań Służby bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu;
  2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
  3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Starostwa oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Starostwa albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, w tych założeniach i dokumentacji;
  6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
  7. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
  8. udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  9. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
  10. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  11. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  12. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  13. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą;
  14. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
  15. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników;
  16. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
  17. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
  18. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  19. inicjowanie i rozwijanie na terenie Starostwa różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.";
 15. Schemat struktury organizacyjnej Starostwa określony w załączniku Nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
 16. w Wykazie jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, stanowiącym załącznik Nr 2 do regulaminu w części wykazu pod nazwą:
  1. "Oświata" skreśla się pkt 8;
  2. "Opieka zdrowotna" pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Likwidacji w Gryfinie;" oraz skreśla się pkt 2 i 4.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z potrzebą dostosowania obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego do:

 • zmiany statusu dotychczasowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych osób prawnych (przekazanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie i SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie, postawienie w stan likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie),
 • Kodeksu pracy w zakresie tworzenia przez pracodawcę służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 23711 § 1 (dotychczas stosowano art. 23711 § 2 Kodeksu pracy, który daje możliwość powierzenia - w przypadku braku kompetentnych pracowników - wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy),
 • nowej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, które odzwierciedlać będą właściwą organizację urzędu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-04-20 15:37:43
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-20 15:37:43

Strona odwiedzona 877 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.