Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/286/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
  Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 963 975,45 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
 • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 157,60 zł
  • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 157,60 zł
 • dział 750-Administracja publiczna - 300,00 zł
  • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 300,00 zł
 • dział 801-Oświata i wychowanie - 41 474,56 zł
  • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 16 000,00 zł
  • rozdział 80195-Pozostała działalność - 25 474,56 zł
 • dział 852-Pomoc społeczna - 2 000,00 zł
  • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 000,00 zł
 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 106 550,00 zł
  • rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
  • rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 081 550,00 zł
 • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 813 493,29 zł
  • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 4 220,00 zł
  • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 809 273,29 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 814 605,74 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 4 100,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4 100,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 050,00 zł
   • rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 3 050,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia -133 780,29 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 133 780,29 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 41 474,56 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 16 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 25 474,56 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 12 000,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 000,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 10 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 106 550,00 zł
   • rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 081 550,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 513 650,89 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 4 377,60 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 809 273,29 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność 700 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 850 630,29 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 630-Turystyka - 3 800,00 zł
   • rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 3 800,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 13 050,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 13 050,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 24 507,00 zł
   • rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 24 507,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 809 273,29 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 809 273,29 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

W uchwale Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok:

 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
  "Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 450 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 950 000,00 zł."
 2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 720,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 720,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizn na remont podłogi w gabinecie lekcyjnym Nr 17, a uzyskane środki, zgodnie z decyzją darczyńcy, przeznaczone powinny być na pokrycie kosztów materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu.
  2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym:
   • zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 157,60 zł, kwota ta stanowi zaległą wpłatę za najem pomieszczenia gospodarczego,
   • zwiększa się plan dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3 500,00 zł,
   • zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 3 657,60 zł, z tego kwotę darowizny 3 500,00 zł przeznacza się, zgodnie z wolą darczyńcy, na pokrycie kosztów organizacji turnusu rehabilitacyjnego w Orawce, w którym będą uczestniczyć wychowankowie SOSW w Chojnie.
  3. Umową zawartą pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim w sprawie współfinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w § 2580- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dysponent środków Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  4. Umową zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w sprawie współfinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w § 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dysponent środków Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  5. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 24 507,00 zł (środki własne powiatu), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej. Całkowity koszt funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie wynosi 871 320 zł, z tego 90 % dofinansowuje PFRON. 10 % dofinansowania działalności przez powiat wynosi 87 132,00 zł, przy zwiększeniu planu finansowego o 25 000,00 zł (dotacje z Gminy Moryń i Gryfino) kwota ta będzie większa o 24 507,00 zł. Dysponent środków Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  6. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 2710-Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na:
   • pomoc w wysokości 5 000,00 zł dla Gminy Kamień Pomorski w związku z tragicznym pożarem budynku socjalnego oraz
   • pomoc w wysokości 5 000,00 zł dla Gminy Widuchowa w związku z pożarem budynku mieszkalnego w miejscowości Marwice.
   Dysponent środków Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
  7. Uchwałą Nr 599/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r., zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania ekologicznego pn: "Dzieci i ekologia".
  8. Uchwałą Nr 600/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r., zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania ekologicznego pn: "Doświadczenia chemiczne w ochronie środowiska".
  9. Umową Nr 000002/2009/OION/0-16 z dnia 05.05.2009 r. zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie a Powiatem Gryfińskim w sprawie dofinansowania prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008", zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 118 145,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie.
  10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 300,00 zł. Kwota ta stanowi darowiznę od Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie i przeznaczona jest na dofinansowanie wydania przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie informatora turystycznego. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 3 800,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z udzieleniem dotacji Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu promocji powiatu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy poprzez udział w targach INKONTAKT w Schwedt. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 809 273,29 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Priorytetu 2-Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt pn.: "Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS Z/2.32/II/2.2/19/09" dotyczy stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Nr 2 w Gryfinie. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów:
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 600 000,00 zł,
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 200 000,00 zł.
   Zwiększa się również plan wydatków Starostwa Powiatowego w tym samym dziale i rozdziale o kwotę 9 273,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z obsługą projektu (w tym przeprowadzenie zgodnie z umową audytu zewnętrznego). Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  13. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 809 273,29 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 109 273,29 zł oraz planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 700 000,00 zł. Termin rozliczenia projektu pn.: "Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS upływa 31.05.2009 r. dlatego zasadne było zabezpieczenie środków własnych na wypłatę stypendiów. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  14. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4307-Zakup usług pozostałych o kwotę 25 474,56 zł. Zmiany związane są z projektem "Jacy jesteśmy, jak się postrzegamy?" realizowanym w ramach Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży. W związku z tym zwiększa się również plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 25 474,56 zł.
  15. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 963 405,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale:
   • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 369 188,00 zł,
   • Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 594 217,00 zł.
   Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie zwiększa się o kwotę dotacji, przeznaczonych dla gmin uczestniczących w projekcie:
   • Gmina Gryfino docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - 170 563,00 zł,
   • Gmina Banie docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach - 97 014,00 zł,
   • Gmina Widuchowa docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej - 82 797,00 zł,
   • Gmina Trzcińsko-Zdrój docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - 83 010,00 zł,
   • Gmina Moryń docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - 74 643,00 zł,
   • Gmina Mieszkowice docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach - 86 190,00 zł.
   Dysponent środków Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  16. Pismem Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie znak: L.dz.AG-4205/09 z dnia 13.05.2009 r., w związku z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji, § 3000-Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 3 050,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeinstalowania wideorejestratora z policyjnego radiowozu oznakowanego do pojazdu nieoznakowanego. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
 2. Zmian w planie przychodów i rozchodów dokonuje się w związku z umową pożyczki zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, zgodnie z którą Powiat Gryfiński udzieli Spółce pożyczkę w kwocie 250 000,00 zł, w celu poprawy i utrzymania płynności finansowej Spółki. W związku z tym, że od 1 stycznia nastąpiła zmiana terminu płatności za świadczenia medyczne przez głównego płatnika Narodowy Fundusz Zdrowia, szpital za wykonane świadczenia otrzymuje zapłatę najwcześniej po 24 dniach po zakończeniu każdego miesiąca (wcześniej obowiązywały dwa terminy płatności). Źródło pokrycia pożyczki stanowią wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 250 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 09:09:53
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 09:09:53

Strona odwiedzona 835 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.