Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/287/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

 • uchwałą Nr XXVII/270/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,
 • uchwałą Nr XXVIII/280/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,
 • uchwałą Nr XXIX/282/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok:
 1. § 11 otrzymuje brzmienie:
  "Ustala się dotacje:
  1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
   1. podmiotowe w wysokości - 2 139 970,00 zł,
   2. celowe na zadania własne w wysokości - 1 883 071,84 zł,
   3. celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości - 10 000,00 zł;
  2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
   1. podmiotowe w wysokości - 619 679,00 zł,
   2. celowe na zadania własne w wysokości - 3 303 972,00 zł."
  3. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  6. Wprowadza się załącznik Nr 13, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dotacji dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 67 889,16 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w tym samym dziale, rozdziale, w § 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z przygotowaniem 20 miejsc na grupę usamodzielnienia i mieszkania chronione istnieje możliwość przeniesienia od 01.07.2009 r. 4 dzieci z powiatu gryfińskiego, przebywających w placówkach w innych powiatach.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znak: GN.GS.70042/8/09 z dnia 04.05.09 r., zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 30,00 zł Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze. Zmniejszenie dotyczy paragrafu 2570-Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie dotyczy paragrafu 4430-Różne opłaty i składki. Zmiany związane są z bieżącą działalnością wydziału.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak ZD.AD.0716-34/09 z dnia 06.05.2009 r., zgodnie z którym zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 214 150,00 zł. Zmniejsza się § 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a zwiększa § 6610-Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany związane są z przebudową chodników na drogach powiatowych w następujących miejscowościach:
  • Gmina Moryń - Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Witnica,
  • Gmina Trzcińsko-Zdrój - Chełm Górny, Stołeczna,
  • Gmina Banie - Swobnica, ul. Kunowska i Sosnowa w Baniach.
 4. Umową zawartą pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim w sprawie współfinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w § 2580- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 5. Umową zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w sprawie współfinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w § 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 6. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 24 507,00 zł (środki własne powiatu), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej. Całkowity koszt funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie wynosi 871 320 zł, z tego 90 % dofinansowuje PFRON. 10 % dofinansowania działalności przez powiat wynosi 87 132,00 zł, przy zwiększeniu planu finansowego o 25 000,00 zł (dotacje z Gminy Moryń i Gryfino) kwota ta będzie większa o 24 507,00 zł.
 7. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 2710-Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na:
  • pomoc w wysokości 5 000,00 zł dla Gminy Kamień Pomorski w związku z tragicznym pożarem budynku socjalnego oraz
  • pomoc w wysokości 5 000,00 zł dla Gminy Widuchowa w związku z pożarem budynku mieszkalnego w miejscowości Marwice.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 3 800,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z udzieleniem dotacji Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu promocji powiatu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy poprzez udział w targach INKONTAKT w Schwedt. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 963 405,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale:
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 369 188,00 zł,
  • Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 594 217,00 zł.
  Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie zwiększa się o kwotę dotacji, przeznaczonych dla gmin uczestniczących w projekcie.
 10. Pismem Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie znak: L.dz.AG-4205/09 z dnia 13.05.2009 r., w związku z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji, § 3000-Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 3 050,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeinstalowania wideorejestratora z policyjnego radiowozu oznakowanego do pojazdu nieoznakowanego. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 09:09:53
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 09:09:53

Strona odwiedzona 759 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.