Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/292/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Szczecińskiej, oznaczonych numerami działek 66/1 o pow. 0,2566 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr 49274 oraz 66/2 o pow. 0,0685 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr 50150.
 2. Darowizna nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Powiatu - siedzibę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działek przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny.
§ 2

Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie Nr XX/222/2008 z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomości zabudowane oznaczone numerami działek 66/1 i 66/2 o łącznej powierzchni 3 251 m2, położone w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w trwałym zarządzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. Z uwagi na zmiany organizacyjne w strukturach jednostki, zajmowane nieruchomości stały się zbędne dla obecnych potrzeb lokalowych oraz nałożonych zadań realizowanych przez Straż Graniczną.

Powyższe nieruchomości były przedmiotem postępowania w sprawie zamiany na część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 75, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Z uwagi jednak na odstąpienie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie od procedury zamiany, postępowanie w tej sprawie zostało zakończone.

Pomimo wycofania się Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie z postępowania dotyczącego zamiany, nadal prowadzone były czynności zmierzające do pozyskania na mienie Powiatu Gryfińskiego przedmiotowych nieruchomości Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Powiatu - urządzenie siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego. Zawarcie umowy w powyższej sprawie wymaga uprzedniej zgody Wojewody Zachodniopomorskiego na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz Rady Powiatu w Gryfinie na przyjęcie w drodze darowizny powyższej nieruchomości.

Wojewoda Zachodniopomorski wyraził zgodę na dokonanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego darowizny przedmiotowych nieruchomości Skarbu Państwa.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na mienie Powiatu przedmiotowych nieruchomości oraz uchylenie wcześniej podjętej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany, jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 10:12:32
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 10:12:32

Strona odwiedzona 883 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.