Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/303/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Gryfińskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej Uchwałą Nr IX/117/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/442/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, Uchwałą Nr XXI/230/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/442/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego oraz Uchwałą Nr XXII/236/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/442/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,";
 2. w § 9 pkt 8 lit. a otrzymują brzmienie: "a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z:

 1. wejściem w życie nowej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), wprowadzającej zasadę zatrudniania sekretarza powiatu na podstawie umowy o pracę,
 2. zmianą ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), doprecyzowującą zasady gospodarowania nieruchomościami

zachodzi potrzeba dostosowania regulacji określonych w Statucie Powiatu Gryfińskiego do obowiązujących w tym zakresie ww. przepisów prawnych.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
mgr Agnieszka Turek

data opublikowania: 2009-07-03 15:19:04
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:19:04

Strona odwiedzona 826 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.