Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/305/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala,co następuje:

§ 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 2. Poniższe zasady stosuje się do nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:

 1. odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych;
 2. wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych.

§ 3.

 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach danego roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1 i 1/4 etatu, a za zgodą nauczyciela 1 i 1/2 etatu.
 3. Plan zajęć ustalony wg zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określonych według zasad ustalonych w ust. 1.

§ 4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§ 5. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - niewymienionych w § 2, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem § 4.

§ 6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/229/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia:

 1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 2. zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6 oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;
 3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
 4. a także pedagogów, psychologów i logopedów.

Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja, spowodowała konieczność ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie.

Znowelizowane zapisy Karty Nauczyciela, wykreśliły wymóg opiniowania uchwały przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

W związku z tym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2009-07-03 15:36:51
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:36:51

Strona odwiedzona 1010 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.