Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/306/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w zależności od wielkości i typu szkoły (placówki), a także charakteru i zakresu powierzonych zadań na danym stanowisku, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, do liczby godzin zajęć określonych w poniższej tabeli:

Lp.Stanowisko kierowniczeTygodniowy obowiązkowy wymiar godzinObniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinTygodniowy obowiązkowy wymiar godzin po obniżce
12345
1.Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:   
 a) do 8 oddziałów18108
 b) 9 - 16 oddziałów18135
 c) 17 i więcej oddziałów18153
2.Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:   
 a) do 16 oddziałów1899
 b) 17 i więcej oddziałów18117
3.Kierownik filii szkoły, liczącej:   
 a) do 4 oddziałów18612
 b) 5 i więcej oddziałów18810
4.Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej201010
5.Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej20614
6.Kierownik filii poradni psychologiczno-pedagogicznej20812
7.Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, liczącego:   
 a) do 9 oddziałów i grup łącznie18135
 b) 10 - 18 oddziałów i grup łącznie18144
 c) 19 - 27 oddziałów i grup łącznie18153
 d) 28 i więcej oddziałów i grup łącznie18162
8.Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego:   
 a) nauczyciel szkoły specjalnej18108
 a) wychowawca w internacie241311
9.Kierownik szkolenia praktycznego koordynujący zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe poza szkołą, w zasadniczej szkole zawodowej (w tym kursy zawodowe):   
 a) nauczyciel przedmiotów teoretycznych18108
 b) nauczyciel praktycznej nauki zawodu221210
10.Kierownik pracowni szkolnych (warsztatów szkolnych), pracowni praktycznej nauki zawodu:   
 a) nauczyciel przedmiotów teoretycznych18108
 b) nauczyciel praktycznej nauki zawodu221210
11.Kierownik internatu w zespole szkół, liczącym:   
 a) do 50 wychowanków301020
 b) 51 - 100 wychowanków301515
 c) powyżej 100 wychowanków302010
12.Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, liczącym:   
 a) do 70 wychowanków241410
 b) powyżej 70 wychowanków24168

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3.

 1. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może zmienić ustalony tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.
 2. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (placówki) powodują znaczne zwiększenie zadań, nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole (placówce) można zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zwolnień udzielają:
  1. dyrektorowi szkoły (placówki) - organ prowadzący na jego wniosek;
  2. nauczycielowi na innym stanowisku kierowniczym w szkole (placówce) - dyrektor, za zgodą organu prowadzącego na wniosek nauczyciela.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na jeden rok szkolny.
 4. Obniżka godzin lub zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, może być cofnięte w każdym czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających obniżenie lub zwolnienie z tych zajęć.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole (placówce) nie mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia godzin, w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo, na zasadach określonych w § 3 ust. 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/230/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia:

 1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 2. zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6 oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;
 3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także pedagogów, psychologów i logopedów.

Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja, spowodowała konieczność ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie.

Uchwała została dostosowana do aktualnego stanu organizacyjnego szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Doprecyzowane zostały rozmiary obniżek dla niektórych stanowisk oraz treść merytoryczna uchwały.

Znowelizowane zapisy Karty Nauczyciela, wykreśliły wymóg opiniowania uchwały przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Przyjęcie uchwały spowoduje powstanie przejrzystego zbioru ww. zasad, uwzględniającego zmiany przepisów, co uzasadnia podjęcie uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2009-07-03 15:36:51
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:36:51

Strona odwiedzona 821 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.