Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/307/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach pedagogicznych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych według następujących norm:

Lp.StanowiskoTygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
123
1.Pedagodzy i psycholodzy25
2.Logopedzi20
3.Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim18

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć również zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby godzin zajęć realizowanych przez tego nauczyciela. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/231/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia m.in. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także pedagogów, psychologów i logopedów.

Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja, spowodowała konieczność ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie.

Znowelizowane zapisy Karty Nauczyciela, wykreśliły wymóg opiniowania uchwały przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2009-07-03 15:51:05
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:51:05

Strona odwiedzona 847 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.