Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/308/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458) w związku z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181; z 2006 r. Nr 43 poz. 293; z 2007 r. Nr 56 poz. 372; z 2008 r. Nr 42 poz. 257; z 2009 r. Nr 52 poz. 422) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, wprowadza się następującą zmianę:

 1. W § 9 - tabela dodatków funkcyjnych, otrzymuje brzmienie:
Lp.Stanowisko/ funkcjaKwota miesięczna dodatku
oddo
1.Szkoły wszystkich typów:  
a) dyrektor zespołu szkół liczącego:  
- do 8 oddziałów350,001 350,00
- od 9-16 oddziałów440,001 570,00
- 17 i więcej oddziałów640,002 100,00
b) wicedyrektor zespołu szkół320,001 470,00
c) kierownik szkolenia praktycznego i kierownik warsztatów szkolnych220,00800,00
2.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:  
a) dyrektor320,001 700,00
b) wicedyrektor220,001 350,00
3.Internaty:  
a) kierownik internatu220,00800,00
4.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  
a) dyrektor320,001 350,00
a) kierownik filii400,00800,00
5.Wychowawca klasy95,00
6.Opiekun stażu50,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z podjętą przez Radę Powiatu w Gryfinie ostateczną uchwałą o przekształceniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (Nr XXX/289/2009 z dnia 29 maja 2009 r.), od 1 września 2009 r. nastąpi zmiana w organizacji pracy placówki, polegająca na utworzeniu stanowiska kierownika filii poradni.

Ponadto, mając na uwadze ciężar zadań jaki spoczywa na dyrektorach szkół (placówek) oraz kadry kierowniczej, proponuje się dokonanie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Zmiana obowiązywać będzie od 1 września 2009 r. i dotyczy miesięcznych kwot dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole (placówce).

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2009-07-03 15:51:05
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:51:05

Strona odwiedzona 867 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.