Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/314/2009 z dnia 2009-09-03

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie

Na podstawie art. 407, art. 401 ust.1, ust.14 art. 402 ust. 4 i ust.6, art. 403, art.404, art.405 i art.408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz.708; Nr 138, poz.865; Nr 154, poz.958; Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227; Nr 223, poz.1464; Nr 227, poz.1505; Mon.Pol. z 2008 r. Nr 79, poz. 698 i Nr 80, poz. 707; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz.106), i art. 4 ust.1 pkt 13, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz.753), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 6 w ustępie 1 dodaje się punkty 6 i 7 w brzmieniu:
  "6) powiatowym służbom, inspekcjom i strażom,
  7) podmiotom, którym Powiat zlecił realizację swoich ustawowych zadań, w obiektach stanowiących mienie Powiatu"
 2. W § 7 w ustępie 1 zmienia się treść punktów 1 i 5 nadając im następujące nowe brzmienie:
  "1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania, wykup terenów, wypłatę odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo inwestycyjne (za wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki wymienione w §6 ust. 1 pkt 1 i 7),
  5) wymianę instalacji wewnętrznych, z wyłączeniem wymiany związanej z modernizacją ogrzewania (ograniczenie nie dotyczy zadań realizowanych przez jednostki wymienione w §6 ust. 1 pkt 1 i 7)".
 3. Dodaje się § 16 a) o brzmieniu:
  "Środki PFOŚiGW są przeznaczane w pierwszej kolejności na realizację zadań własnych powiatu".
 4. W § 22 w ustępie 1 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
  "3) realizacji zadania przez podmioty, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 6 i 7".
 5. § 32 otrzymuje brzmienie:
  "1. Wypłata środków dotacji, z zastrzeżeniem § 33 następuje po udokumentowaniu przez dotowanego poniesionych kosztów rzeczywistych lub jego poszczególnych etapów (określonych na podstawie przedłożonych i zaakceptowanych faktur VAT bądź rachunków), w wysokości określonej w § 20.
  2. Występując o wypłatę dotacji po zakończeniu poszczególnych etapów realizowanego zadania a przed złożeniem całkowitego rozliczenia, stosuje się druk wg załącznika nr 5 (zapotrzebowanie na środki).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany obowiązujących "Zasad i trybu przyznawania środków z PFOŚiGW w Gryfinie" w paragrafach określonych w uchwale mają na celu umożliwienie realizacji zadań w obiektach stanowiących mienie Powiatu przez podmioty, którym Powiat zlecił realizację swoich ustawowych zadań a także doprecyzowanie oraz uszczegółowienie i uporządkowanie niektórych zapisów, stwarzających w praktyce wątpliwości interpretacyjne.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska

data opublikowania:
data ostatniej aktualizacji:

Strona odwiedzona 806 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.