Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/315/2009 z dnia 2009-09-03

w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008" i "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2007-2008"

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 12 i pkt 13, art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, z 2002 poz. 220, Nr 62, poz. 558, z 2002 Nr 113, poz. 984, z 2002 Nr 200 poz. 1688; z 2002 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2002 Nr 153, poz. 1271; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007 Nr 173 poz. 1218; 2008 Nr 180 poz. 1111; 2008 Nr 223 poz. 1458; 2009 Nr 92 poz. 753, art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251; z 2007 Nr 88 poz. 587; z 2005 Nr 175 poz. 1462; z 2008 Nr 199 poz. 1227; z 2008 Nr 223 poz. 1464; z 2009 Nr 18 poz. 97; z 2009 Nr 79 poz. 666, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150; z 2008 Nr 111 poz. 708; z 2008 Nr 138 poz. 865; z 2008 Nr 154 poz. 958; z 2008 Nr 171 poz. 1056; z 2008 Nr 199 poz. 1227; z 2008 Nr 223 poz. 1464; z 2009 Nr 19 poz. 100; z 2008 Nr 227 poz. 1505; z 2009 Nr 20 poz. 106; z 2009 Nr 79 poz. 666), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się "Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz "Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2007-2008", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Powiatu ma obowiązek przekazać Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska. Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami i raporty z wykonania programów ochrony środowiska są niezależnymi dokumentami, przygotowanymi na podstawie odrębnych przepisów wskazanych niżej.

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego

Zgodnie z art. 14 ust.13 pkt 2 obowiązującej ustawy z dnia dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu i Zarządowi Województwa sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2007 - 2008.

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami ma na celu określenie stopnia realizacji zadań zapisanych w planie, wyjaśnienia powodów zaniechania działań lub ewentualnego opóźnienia w systemie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2007-2008.

Sprawozdanie zawiera ocenę realizacji poszczególnych celów i kierunków, które w Planie Gospodarki Odpadami uznano za priorytetowe do realizacji przez Gminy wchodzące w skład Powiatu Gryfińskiego.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/111/2003 z dnia 10.12.2003 r.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy, powiatu sporządza co dwa lata raport z wykonania programu ochrony środowiska, który przedstawia się Radzie Powiatu.

Ustawodawca, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej do opracowania i przyjęcia programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, zawierających cele i priorytety ekologiczne wraz z wyszczególnieniem rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych oraz ze wskazaniem środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/111/2003 z dnia 10.12.2003 r.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Lucyna Krzemińska

Załącznik nr 1 - "Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008".
Załącznik nr 2 - "Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2007-2008".


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-04 15:25:30
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 15:25:30

Strona odwiedzona 855 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.