Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/318/2009 z dnia 2009-09-03

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.

§ 2.

 1. 1. Wielkość dochodów określona jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz szacowane wielkości ustalonych na 2010 rok kwot subwencji ogólnej oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. 3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec obniżeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.
 4. 4. Planowany deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać istniejące ograniczenia oraz ogólną sytuację finansową państwa.

§ 3. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2010 r.:

 1. W zakresie dochodów budżetowych:
  1. zwiększenie wpływów poprzez wykorzystanie posiadanego majątku;
  2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych - funduszy z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych.
 2. W zakresie wydatków budżetowych:
  1. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym na realizację zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:
   • modernizacja nawierzchni bitumicznych,
   • budowa i odtworzenie ciągów pieszych,
   • remonty obiektów inżynieryjnych,
   • przygotowanie dokumentacji dla potrzeb absorpcji funduszy zewnętrznych, oraz utrzymanie pozytywnych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współfinansowania zadań;
  2. w ramach inwestycji przewidzianych do realizacji:
   • standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
   • poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego (termomodernizacja, remonty wewnątrz budynków),
   • budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń - Gajki na odc. Bartkowo - Gajki,
   • przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z oraz 1352Z na odcinku Szczecin - Binowo,
  3. w obszarze gospodarki nieruchomościami - zakup od Banku PKO BP S.A w Gryfinie udziału w nieruchomości,
  4. w dziedzinie administracji publicznej - pozyskanie certyfikatu ISO poprzez m.in. podniesienie jakości pracy w Urzędzie,
  5. w obszarze służby zdrowia - rozwój i standaryzacja powiatowej służby zdrowia w celu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu.
 3. Utrzymanie długu publicznego na poziomie adekwatnym do realizowanych zadań i ogólnej sytuacji finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. Stanowi ona jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych, zgodnie z § 2, pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Nr IX/86/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

data opublikowania: 2009-09-04 15:41:24
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 15:41:24

Strona odwiedzona 752 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.