Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/322/2009 z dnia 2009-10-22

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej Starosty Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 200, poz. 1688, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Dz.U. 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Małgorzaty Grabowskiej zamieszkałej w Szczecinie z dnia 7 września 2009 r. dotyczącą Starosty Gryfińskiego.
 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W dniu 10 września 2009 r. wpłynęła z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie skarga Pani Małgorzaty Grabowskiej zamieszkałej w Szczecinie na działania Starosty Gryfińskiego.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zapoznaniu się z wyjaśnieniami ustaliła, co następuje:

 1. Pani Małgorzata Grabowska w dniu 15.06.2009 r. została wskazana przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na członka komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora tej szkoły;
 2. w dniu 22.07.2009 r. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 637/2009 powołał Panią Małgorzatę Grabowską w skład komisji konkursowej:
 3. w dniu 14.08.2009 r. Pani Małgorzata Grabowska złożyła dokumenty jako kandydatka na dyrektora Zespołu Szkół Pnadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie;
 4. 17.08.2009 r. odbył się konkurs na dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie. Pani Małgorzata Grabowska była członkiem komisji konkursowej, ponieważ wcześniej nie złożyła pisemnej rezygnacji z pracy w tej Komisji.
 5. 19 sierpnia 2009 r. Pani Małgorzata Grabowska złożyła do Starosty Gryfińskiego protest wobec zasad powoływania członków komisji konkursowej na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 6. 20 sierpnia 2009 r. na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd Powiatu jako organ prowadzący zapoznał się z protestem Pani Małgorzaty Grabowskiej odnośnie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie, a także z protestem wniesionym przez Przewodniczącą Rady Pedagogicznej ZSP Nr 2. Zarząd nie dopatrzył się nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym i uznał obydwa protesty za niemające wpływu na wynik konkursu. (wyciąg z protokołu Nr 149/III/2009 posiedzenia Zarząd Powiatu w Gryfinie z dnia 20 sierpnia 2009 r.)
 7. 26 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu odpowiedział na protest wobec zasad powoływania komisji konkursowej w postaci nieprawidłowo powołanego składu komisji wraz z wezwaniem do unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie, który został złożony 19.08.2009 r. przez Panią Małgorzatę Grabowską do Przewodniczącego Zarządu Powiatu.
 8. 25 sierpnia 2009 r. Pani Małgorzata Grabowska złożyła do Starosty Gryfińskiego wniosek o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z dnia 17.08.2009 r.
 9. 24 sierpnia 2009 r. Pani Małgorzata Grabowska złożyła do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z dnia 17.08.2009 r.
 10. Zarząd Powiatu w dniu 31.08.2009 r. odpowiedział na wniosek Pani Małgorzaty Grabowskiej. W piśmie wyjaśnił powody powołania do składu Komisji Konkursowej przedstawiciela NSZZ "Solidarność" oraz powód, dla którego nie mógł odwołać ze składu Komisji Pani Małgorzaty Grabowskiej (brak złożenia w odpowiednim terminie, pisemnej rezygnacji ze składu Komisji), a tym samym niemożliwości powołania do składu Komisji innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej. Zdaniem komisji wycofanie kandydata winno nastąpić w takiej samej formie jak jego zgłoszenie do pracy w Komisji Konkursowej. Powyższy pogląd wzmacnia zapis art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który brzmi: "Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej", który zdaniem komisji winien mieć walor wykładni w przedmiotowej sprawie.
 11. 8 września 2009 r. Pani Małgorzata Grabowska złożyła do Wojewody Zachodniopomorskiego skargę na bezczynność Starosty Gryfińskiego wobec protestu z dnia 19 sierpnia 2009 r.
 12. 10 września 2009 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli przesłał w celu rozpatrzenia przez Radę Powiatu skargę Pani Małgorzaty Grabowskiej z dnia 7 września dotyczącą działania Starosty Gryfińskiego w zakresie powołania członków komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę zapoznała się z opinią radcy prawnego, że skarga jest złożona na Starostę Gryfińskiego, a nie na Zarząd Powiatu. Komisja wysłuchała wyjaśnień Przewodniczącej Komisji Konkursowej oraz Starosty Gryfińskiego i zapoznała się ze wszystkimi materiałami w sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja uznała skargę za bezzasadną, gdyż dotyczy ona Starosty Gryfińskiego, a nie Zarządu Powiatu. Zgodnie z art. 36a ust. 6 w związku z art. 5 c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty czynności związane z powołaniem Komisji Konkursowej wykonuje organ prowadzący, czyli w tym przypadku Zarząd Powiatu, a nie jednoosobowo Starosta Gryfiński.

Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdza, że Starosta Gryfiński, pomimo kierowania przez Panią Małgorzatę Grabowską pism bezpośrednio do niego, przekazał je do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu. Zarząd Powiatu dochował wszelkiej staranności przy udzielaniu odpowiedzi zainteresowanej. Nie mniej jednak reasumując bez względu na ewentualne różnice w ocenie braku przedstawiciela Rady Pedagogicznej ZSP Nr 2 w Gryfinie w składzie Komisji Konkursowej jest bezspornym to, że w sprawie niniejszej nie wystąpiła przesłanka z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, uprawniająca do unieważnienia konkursu. Z całą pewnością można bowiem stwierdzić, że nawet zakładając teoretycznie wystąpienie nieprawidłowości, nie mogła ona wpłynąć na wynik tegoż przedmiotowego konkursu. Jest to twierdzenie niepodważalne gdyż matematyka znosi dyskusję.

data opublikowania: 2009-10-23 12:03:59
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 12:03:59

Strona odwiedzona 979 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.