Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/323/2009 z dnia 2009-10-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 704 298,59 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 2 500,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 500,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 79 409,09 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 79 409,09 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 444 072,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 444 072,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 45 149,50 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 45 149,50 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 468,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 468,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 129 700,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 129 700,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 446 647,31 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 271 797,81 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 271 797,81 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 129 700,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 129 700,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 45 149,50 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 45 149,50 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 437 393,75 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 40 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 40 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 81 961,09 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 2 552,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 79 409,09 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 1 179 764,66 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 1 179 764,66 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 5 968,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 468,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 2 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 129 700,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 129 700,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 179 742,47 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 53 696,81 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 53 696,81 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 905 392,66 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 775 692,66 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 129 700,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 218 101,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 218 101,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 552,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 2 552,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 500,00 zł (za wynajem pomieszczeń w internacie), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne (zakup wyposażenia stołówki).
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 129 700,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu dochodów z tytułu zadań na podstawie porozumień w tym samym dziale i rozdziale. Te same zmiany dotyczą również planu wydatków jednostki finansowanych dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 79 409,09 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w związku z realizacją Projektów Partnerskich Comenius Regio program "Uczenie się przez całe życie". W roku 2009 zostanie zrealizowany projekt w kwocie 25 712,28 zł, o pozostałą kwotę 53 696,81 zł zostaje zmniejszony plan wydatków jednostki oraz plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 373/2009 z dnia 07.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się Powiatowi Gryfińskiemu plan dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 44 072,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej pozostawiono w budżecie powiatu kwotę 139 960,00 zł wynikającą ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją w 2009 r. (DPS Dębce- 30 875,00 zł, DPS Trzcińsko Zdrój- 71 500,00 zł, DPS Moryń- 24 585,00 zł oraz DPS Nowe Czarnowo- 13 000,00 zł). Środki ogółem w wysokości 184 032,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Moryniu i DPS w Nowym Czarnowie po 92 016,00 zł.
 5. Zmniejszeniem planu wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 335 732,66 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji dla Zgromadzenia - DPS Moryń o 161 134,54 zł, i Stowarzyszeń: DPS Dębce o 93 164,50 zł i DPS Trzcińsko Zdrój o 81 433,62 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, § 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 45 149,50 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę § 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale o kwotę 218 101,00 zł, zmiany związane są z realizacją programu "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację" i wynikają z błędnego podziału środków na etapie planowania. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 218 101,00 zł plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 7. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 3 468,00 zł, z związku z przyznanym z Gminy Chojna dofinansowaniem kosztów przyuczenia do nauki zawodu osób młodocianych.
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 2 552,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla nauczycieli przeprowadzających kursy zawodowe.
 9. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 377/2009 z dnia 07.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się Powiatowi Gryfińskiemu plan dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 6430-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, w § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 10. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300 000,00 zł (środki własne powiatu), przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 260 000,00 zł planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz o 40 000,00 zł rezerwy ogólnej.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-10-23 12:03:59
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 12:03:59

Strona odwiedzona 744 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.