Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/332/2009 z dnia 2009-11-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 065 423,08 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 020-Leśnictwo - 458,00 zł
   • rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną - 458,00 zł
  • dział 600-Transport i łączność - 45 612,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 45 612,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 3 950,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 950,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 598 908,45 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 598 142,45 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 766,00 zł
  • dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 221 550,00 zł
   • rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 111 550,00 zł
   • rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 110 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 15 000,00 zł
   • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 15 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 8 000,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 8 000,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 2 000,00 zł
   • rozdział 85195-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 112 344,63 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 22 541,63 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 88 503,00 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 1 200,00 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 100,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
   • rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 52 600,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 70,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 48 500,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 4 030,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 189 674,84 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 4 560,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 560,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 753 402,19 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 753 402,19 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 409 642,45 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 409 642,45 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 11 979,00 zł
   • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 11 979,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 791,20 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 791,20 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9 300,00 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 9 300,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3 714 747,31 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 300 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 300 000,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 7 500,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 7 500,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 100 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 100 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 150 000,00 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 54 500,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 95 500,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 506 000,00 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 256 000,00 zł
   • rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne - 250 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 2 616 247,31 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 12 661,63 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 603 585,68 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
   • rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 30 000,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 30 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4 838 999,07 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 2 400 000,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 400 000,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 438 000,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 438 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie -561 063,75 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 45 000,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 80 091,20 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 435 972,55 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 1 141 607,98 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 1 141 607,98 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 284 477,34 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 284 477,34 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 13 850,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 13 850,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Henryk KaczmarUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 482/2009 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się Powiatowi Gryfińskiemu plan dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 49 248,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie pozostawiono w budżecie powiatu kwotę 201 372,00 zł wynikającą ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją w 2009 r. (DPS Dębce- 27 924,00 zł, DPS Trzcińsko Zdrój- 75 118,00 zł, DPS Moryń- 53 032,00 zł oraz DPS Nowe Czarnowo- 45 298,00 zł). Środki ogółem w wysokości 250 620,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Dębcach - 29 205,00 zł, DPS w Trzcińsku-Zdroju - 30 975,00 zł, DPS w Moryniu - 95 580,00 zł i DPS w Nowym Czarnowie - 94 860,00 zł.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2009 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się Powiatowi Gryfińskiemu plan dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 36 755,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Dębcach - 4 286,00 zł, DPS w Trzcińsku-Zdroju - 4 546,00 zł, DPS w Moryniu - 14 026,00 zł i DPS w Nowym Czarnowie - 13 897,00 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 8 000,00 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 18 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 25 200,00 zł, w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe o 600,00 zł oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 700,00 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 30 000,00 zł (wpływy z usług w internacie), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację okien w internacie.
 5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 5 000,00 zł (Umowa z Gminą Mieszkowice o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w formie dotacji celowej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w § 2580-Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 54 500 zł oraz w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 95 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 7 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wydziału za samodzielne wykonanie "Sprawozdania z Planu gospodarki odpadami dla powiatu gryfińskiego za lata 2007-2008" oraz "Raportu z Programu ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego za lata 2007-2008".
 8. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze o 12 661,63 zł (środki od Państwa Emilii i Józefa Podwójnych z Warnic, wpłata Fundacji Przyjaciółka w Warszawie, oraz wpłata nawiązek zasądzonych na rzecz jednostki i wychowanków), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.
 9. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, w związku z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań wydziału.
 10. Pismem Naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w związku z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne o 256 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 11. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, w związku z którym zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 125 000,00 zł oraz plan wydatków na stypendia dla uczniów o 13 850,00 zł.
 12. Zmniejszeniem planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 91,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Kwota ta jako niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 13. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 2 400 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 2 150 000,00 zł (zmiany związane z realizacją zadania "Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie") oraz w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85120-Lecznictwo psychiatryczne o 250 000,00 zł (inwestycje w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie).
 14. Zmniejszeniem planu wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 83 105,34 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji dla Zgromadzenia - DPS Moryń o 33 053,46 zł, i Stowarzyszeń: DPS Dębce o 7 923,50 zł i DPS Trzcińsko Zdrój o 42 128,38 zł.
 15. Zwiększeniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 83 105,34 zł (środki własne Powiatu), przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność.
 16. Zwiększeniem rezerwy ogólnej o 100 000,00 zł.
 17. Zwiększeniem planu dochodów wykonanych ponad plan w następujących działach i rozdziałach:
  • Dział 020-Leśnictwo, rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną - 458,00 zł,
  • Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 45 612,00 zł,
  • Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 950,00 zł,
  • Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 598 142,45 zł, rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 766,00 zł,
  • Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 111 550,00 zł, rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 110 000,00 zł,
  • Dział 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 15 000,00 zł,
  • Dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85195-Pozostała działalność - 2 000,00 zł,
  • Dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9 880,00,00 zł, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 500,00 zł, rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 1 200,00 zł, rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 100,00 zł.
  • Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- 70,00 zł, rozdział 85495-Pozostała działalność - 4 030,00 zł.
 18. Zmniejszeniem planu niewykonanych dochodów w następujących działach i rozdziałach:
  • Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 560,00 zł,
  • Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 753 402,19 zł,
  • Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 409 642,45 zł,
  • Dział 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 11 379,00 zł,
  • Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 700,00 zł,
  • Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 9 300,00 zł.
 19. Zmniejszeniem planu niewykonanych wydatków w następujących działach i rozdziałach:
  • Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 438 000,00 zł,
  • Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195-Pozostała działalność - 352 867,21 zł,
  • Dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85111-Szpitale ogólne - 1 141 607,98 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-27 12:45:50
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 12:45:50

Strona odwiedzona 641 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.