Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/337/2009 z dnia 2009-12-21

w sprawie zaopiniowania zamiaru złożenia wniosku przez Starostę Gryfińskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592; Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 Nr 162 poz.1568; Dz. U. z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2007 Nr 173, poz.1218, Nr 191, poz. 1366; Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 Nr 92, poz.753), art. 9b ust.1 i art.108 ust.1 pkt 30a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 69, poz.415, Nr 70, poz.416, Dz.U. z 2007 Nr 192, poz.1378; Dz.U. z 2008 Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz.1654; Dz.U. z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 97, poz.800, Nr 115, poz.964, Nr 125, poz. 1135, Nr 127, poz.1052;) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się zamiar złożenia wniosku przez Starostę Gryfińskiego do Ministra Pracy i Spraw Społecznych o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej, które zostaną utworzone w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie ul. Łużycka 91 i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie ul. Dworcowa 3, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Zgodnie z art.9b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dniem 01.01.2010 r. i pismami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.04.2009 r. i 22.05.2009 r. zachodzi obowiązek wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach powiatowych urzędów pracy.

W związku ze złożeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie wniosku o zapewnienie warunków lokalowych niezbędnych do wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej Zarząd Powiatu wskazał na lokalizację CAZ pomieszczenia znajdujące się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zlokalizowanym przy ul. Łużyckiej 91 oraz w budynku Urzędu Pracy w Chojnie przy ul. Dworcowa 3. Celem adaptacji dla potrzeb CAZ tych pomieszczeń konieczne jest poniesienie kosztów (na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz wyposażenie) w kwocie szacunkowej 312 000,00 zł.

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 30a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy koszty tworzenia centrów aktywizacji zawodowej mogą być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie więcej jednak niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków tj. maksymalnie 249 108,80 zł.

Przedsięwzięcie to może być dofinansowane na wniosek starosty zaopiniowany przez Radę Powiatu.

Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Powiatu w Gryfinie dotyczącej powyższego przedsięwzięcia zostanie złożony wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.

data opublikowania: 2009-12-23 13:36:29
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-23 13:36:29

Strona odwiedzona 704 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.