Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/339/2009 z dnia 2009-12-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 636 118,93 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 000,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 7 571,78 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 7 500,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 71,78 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 38 087,76 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 33 441,58 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 4 646,18 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 555 546,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 555 546,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 42,50 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 42,50 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 30 870,89 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 30 710,89 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  w tym poradnie specjalistyczne - 160,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 4 760,75 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 000,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 718,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 718,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 0,08 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 0,08 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 42,67 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 42,67 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 162 911,30 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 64 092,76 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 64 092,76 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 467 324,41 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 12 278,17 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 8 043,01 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 386 722,99 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 28 421,06 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 3 771,42 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 28 087,76 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 595 936,33 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 17 080,33 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 555 556,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 23 300,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 35 557,80 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 35 157,80 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 400,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 531 553,12 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie -450 881,59 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 5 352,49 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 14 968,69 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 73 688,04 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 353 100,87 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 3 771,42 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 0,08 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 17 090,33 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 10,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 17 080,33 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 23 300,17 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 23 300,17 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 40 281,03 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 4 375,13 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 35 850,50 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 55,40 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się przychody w wysokości 4 650 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 2 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Informacją Ministra Finansów (pismo ST5/4822/41p/BKU/09 z dnia 25.11.2009r.), zgodnie z którą zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2009 o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. W związku z tym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale dział 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów o kwotę 7 500,00 zł.
 2. Zarządzeniem Nr 601/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2009 r., zgodnie z którym zwiększa się o kwotę 553 546,00 zł dochody i wydatki Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej. Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej przeznaczona jest dla:
  • DPS Dębce - 88 717,00 zł,
  • DPS Trzcińsko - Zdrój - 99 642,00 zł,
  • DPS Moryń - 169 487,00 zł,
  • DPS Nowe Czarnowo - 195 700,00 zł.
 3. Porozumieniem zawartym z Gminą Gryfino, w ramach którego zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie obchodów 25-lecia Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o kwotę 64 595,36 zł plan finansowy w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące. Zmniejszenie wynika z niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na remonty w jednostce.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 26 723,36 zł oraz w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 24 026,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszeń w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 322,68 zł, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 15 158,05 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 35 269,57 zł. Zmiany wynikają z nieprawidłowości na etapie planowania wydatków do realizacji w 2009 r.
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki, polegających na zwiększeniu środków finansowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 17 080,33 zł oraz w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 23 300,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 17 080,33 zł oraz w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 23 300,00 zł.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego o kwotę 4 646,18 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwiększa się również plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o kwotę 14 646,18 zł w tym samym dziale i rozdziale. Zmiany związane są z realizacją przez jednostkę programu "Uczenie się przez całe życie".
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięć środków finansowych w przyznanym planie wydatków. Związane są one z dostosowaniem planu środków przeznaczonych na wynagrodzenia do rzeczywistych potrzeb w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W związku z tym zwiększeniu o kwotę 346 893,75 zł ulega plan w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz o kwotę 400 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, natomiast zmniejszeniu o kwotę 346 712,82 zł ulega plan finansowy w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz o kwotę 580,93 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
 9. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym, w związku z otrzymanym odszkodowaniem, zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł ulega plan dochodów i wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
 10. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 25 782,67 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na bieżące zakupy rzeczowe jednostki (zakup oleju).
 11. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegających na zwiększeniu środków finansowych w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 24 092,60 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 375,13 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 24 092,60 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 375,13 zł.
 12. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:
  • zmniejszeniu o kwotę 718,00 zł dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe,
  • zwiększeniu, w związku z zawartą umową, dochodów jednostki o kwotę 160,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
  Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 55,40 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność.
 13. Zwiększeniem planu wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 10,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji dla Stowarzyszenia Dom z Sercem prowadzącego DPS w Trzcińsku-Zdroju o 10,00 zł.
 14. Zmniejszeniem o kwotę 0,08 zł planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność oraz planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w tym samym dziale i rozdziale. Zmiany związane są z realizowanym projektem, dotyczącym wymiany Polsko - Litewskiej
 15. Zwiększeniem planu dochodów wykonanych ponad plan w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 33 441,58 zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy ZSP Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 10 000,00 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 13 441,58 zł.
 16. Koniecznością dostosowania planu dochodów do środków otrzymanych w ramach Projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim". Zmiany dotyczą działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostała działalność i polegają na zwiększeniu o kwotę 42,50 zł § 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę § 2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.
 17. Zmniejszeniem, w związku z realizacją projektu pn. "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację", planu dochodów o kwotę 0,17 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, § 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę 0,17 zł ulega plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-23 13:37:30
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-23 13:37:30

Strona odwiedzona 654 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.