Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/349/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r.

Na podstawie art.35a ust.1pkt.1, pkt.7 i pkt.8, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz.1463, Nr 227, poz.1505, Nr 237, poz.1652, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 97, poz.802, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz.1241,) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930, z 2008 Nr 3, poz.15, z 2009 r. Nr 44, poz. 360), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane w 2010 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie (pkt.1-5) oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (pkt.6-9):
  1. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.
  2. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
  3. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
  4. Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
  5. Dokonywanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia.
  6. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  7. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
  8. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
  9. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Przyjmuje się do realizacji niżej wymienione zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich, które finansowane będą w 2010 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:
  1. Warsztat Terapii Zajęciowej, Gryfino ul. Sprzymierzonych 5, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zobowiązań, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Zadania określone w ust. 1, pkt 1-2, realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami na wniosek:
  1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  2. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania zadań w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Do zadań powiatu należy dofinansowywane ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań,
 3. Wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2010 r. stanowi kwota - 1.343 488,00 zł, w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej, art. 35a ust. 1 pkt 8 - 784.188,00 zł. (pismo z informacją z PFRON Nr WF/105w/2010 z dnia 9 lutego 2010r.
 4. Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w roku bieżącym wnioskuję o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w załącznikach 1 i 2 do projektu uchwały.
 5. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie - opinia w załączeniu.
 6. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
  Kwoty planowane na poszczególne zadania ustalone są w oparciu o zainteresowanie zarówno pracodawców jak i osób niepełnosprawnych zgłoszone przez PUP:
  • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych kwota - 15.000,00 zł
  • Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 37.000,00 zł.
  • Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 28.000,00 zł
 7. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - wysokość dofinansowania:
  • Turnusy rehabilitacyjne - 100.000,00 zł,
  • Sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - 50.000,00 zł
  • Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - zaplanowano kwotę - 100.000,00 zł,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (wnioski przyjmowane są przez cały rok) - 288.185,00zł
 8. Zobowiązania:
  Finansowanie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2009r. - ze środków PFRON maksymalne dofinansowanie to 90% kosztów działalności WTZ jest to kwota 784.188,00 zł w tym:
  • WTZ w Gryfinie - 340.308,00 zł - kwota ta jest iloczynem liczby uczestników terapii zajęciowej wynikającej z podpisanej umowy ( 23 osoby) oraz kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości - 14.796,00 zł ( określonej przez Prezesa PFRON),
  • WTZ w Goszkowie - 443.880,00 zł = 30 osób x 14.796,00 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-02-26 17:38:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 17:38:12

Strona odwiedzona 673 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.