Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/359/2010 z dnia 2010-04-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 258 090,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600 - Transport i łączność - 1 250 000,00 zł
   • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 1 250 000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 198 200,00 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 198 200,00 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 707 000,00 zł
   • rozdział 85195- Pozostała działalność - 707 000,00 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 102 890,00 zł
   • rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł
   • rozdział 85395- Pozostała działalność - 97 890,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 615 307,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758- Różne rozliczenia - 710 107,00 zł
   • rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 710 107,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 198 200,00 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 198 200,00 zł
  • dział 851 - Ochrona zdrowia - 707 000,00 zł
   • rozdział 85195- Pozostała działalność - 707 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3 798 614,57 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600- Transport i łączność - 2 790 000,00 zł
   • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 2 790 000,00 zł
  • dział 758- Różne rozliczenia - 3 000,00 zł
   • rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - 3 000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 748 724,57 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 748 724,57 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 64 000,00 zł
   • rozdział 85120- Lecznictwo psychiatryczne - 64 000,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 5 000,00 zł
   • rozdział 85218- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 5 000,00 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 102 890,00 zł
   • rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł
   • rozdział 85395- Pozostała działalność - 97 890,00 zł
  • dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 85 000,00 zł
   • rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 37 000,00 zł
   • rozdział 90095- Pozostała działalność - 48 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3 155 831,57 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600- Transport i łączność - 1 250 000,00 zł
   • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 1 250 000,00 zł
  • dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 200 000,00 zł
   • rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200 000,00 zł
  • dział 757- Obsługa długu publicznego - 100 000,00 zł
   • rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 100 000,00 zł
  • dział 758- Różne rozliczenia - 11 985,57 zł
   • rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - 11 985,57 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 356,00 zł
   • rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 3 356,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 403 000,00 zł
   • rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 000 ,00 zł
   • rozdział 85495- Pozostała działalność - 400 000,00 zł
  • dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 187 490,00 zł
   • rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 187 490,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Tabela określająca dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela określająca dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/53/2010/181 z dnia 09.02.2010 r., zgodnie z którym zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o 710 107,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270- Zakup usług remontowych o 200 000,00 zł, dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495- Pozostała działalność, § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 400 000,00 zł, dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o 100 000,00 zł i dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810- Rezerwy o 10 107,00 zł.
  2. Interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 03.03.2010 r., znak pisma: STI- 4834-38/BTM/2010/175, w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 1 187 490,00 zł przy zwiększeniu działu, rozdziału, paragrafu właściwego dla danego wydatku.
  3. Umową z dnia 03.03.2010 r. zawartą pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów powiatu o 5 000,00 zł w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zwiększa się również plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o tę samą kwotę w tym samym dziale, rozdziale i § 2580- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dysponent środków- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Jednocześnie o kwotę 3 356,00 zł zmniejszeniu ulegają wydatki zaplanowane na finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85218- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, § 4260- Zakup energii o 5 000,00 zł (1 644,00 zł z rezerwy ogólnej i 3 356,00 zł ze zmniejszenia w rozdziale 85311).
  5. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 4307- Zakup usług pozostałych o 234,57 zł ( niewykorzystane środki z roku 2009). Zmiany dotyczą programu pt. "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Różnice motorem zmian.
  6. Zmniejszeniem planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o tę kwotę. Zmniejszenie związane jest ze zmianą dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia kierownika jednostki.
  7. Umową o dofinansowanie projektu "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki" nr UDA-RPZP.02.01.02-32-042/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którą zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, § 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o 1 250 000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków jednostki o tę samą kwotę w tym samym dziale, rozdziale i § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 1 250 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i § 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny do projektu).
  8. Umową z PFRON nr 00002/2010/OION/0-16 o dofinansowanie prowadzenia ośrodka informacji z dnia 26.03.2010 r. oraz wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którymi zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 2440- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 97 890,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w związku z realizacją programu "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008".
  9. Zmniejszeniem planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 2008- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o 198 200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów o tę kwotę w tym samym dziale, rozdziale i § 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zmiany związane są z projektem pt." Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych".
  10. Umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia Nr 2/2010/JST o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" z dnia 22.03.2010 r., zgodnie z którą prawidłowo klasyfikuje się dotację w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85195- Pozostała działalność i § 2130- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
 2. Zmian w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmniejszeniem o 200 000,00 zł dotacji celowych dla gmin na zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami, zwiększeniem dotacji celowych z gmin na Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 3. Zmian limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku z dofinansowaniem projektu pt. "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Różnice motorem zmian o 234,57 zł (niewykorzystane środki z roku 2009) oraz "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki" nr UDA-RPZP.02.01.02-32-042/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Gryfińskim.
 4. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych dla gmin na utrzymanie i remont dróg powiatowych o 200 000,00 zł.
 5. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmianą rozdziału i kwoty na zadanie: Dotacja związana z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.
 6. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-04-23 14:09:21
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-23 14:09:21

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.