Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/370/2010 z dnia 2010-07-08

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. Nr28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z zm.: Dz.U. z 2006: Nr 143, poz.1032, Nr 191, poz. 1410; Dz.U. z 2007 r.: Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707), Rada Powiatu w Gryfinie, po zasięgnięciu opinii właściwych organów, uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z siedzibą w Nowym Czarnowie - wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 16336, i do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego pod numerem 32-00-639 zwany dalej "Zakładem".
 2. Otwarcie likwidacji Zakładu ustala się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
 3. Termin zakończenia działalności medycznej Zakładu ustala się na dzień przekazania umową cesji kontraktu na świadczenie usług medycznych zawartego przez Zakład z Narodowym Funduszem Zdrowia i za jego zgodą, podmiotowi wskazanemu w §2.1.,nie wcześniej niż trzy miesiące od wejścia w życie niniejszej uchwały.
 4. Termin zakończenie czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

 1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu w dotychczasowym zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczenia te zostaną zapewnione nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital im. Jana Pawła II" z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5,wpisany do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego pod numerem 32-0-1111, dla którego organem założycielskim jest utworzona przez Powiat Gryfiński Spółka "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod numerem KRS 304531.
 2. Do czasu przejęcia zadań przez podmiot wskazany w §2.1 zapewnia się nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w dotychczasowy sposób i w niezmienionej formie bez ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielenia i jakości przez Zakład

§ 3. Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Gryfińskiego.

§ 4.

 1. Mienie dotychczas użytkowane przez zlikwidowany Zakład będzie zagospodarowane w następujący sposób:
  1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu niezbędne do prowadzenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego psychiatrycznego zostaną przekazane w formie dzierżawy, użyczenia lub sprzedaży podmiotowi wskazanemu w § 2.1;
  2. majątek ruchomy stanowiący własność likwidowanego Zakładu podlega sprzedaży lub oddaniu w dzierżawę podmiotowi wskazanemu w § 2.1, a uzyskany dochód przeznaczony zostanie na spłatę zobowiązań.
 2. Do daty o której mowa w § 1.4, podmiot, o którym mowa w § 2.1 przejmie dokumentację pracowniczą i medyczną- bieżącą i archiwalną – likwidowanego Zakładu.

§ 5. Czynności likwidacyjne niniejszej uchwały będą wykonywane przez likwidatora Zakładu powołanego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Rada Powiatu w Gryfinie realizując proces przekształceń oraz przedsięwzięć naprawczych w zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim w dniu 5 kwietnia 2007 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Następnie Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 20 grudnia 2007r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta zarejestrowała w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej - prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital im. Jana Pawła II", który przejął dotychczas na podstawie cesji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych dotychczas realizowanych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.

Po zakończeniu procesu likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital im. Jana Pawła II" przejmie cesją umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych dotychczas realizowanych przez powyższy podmiot.

Likwidacja zakładu i przejęcie świadczeń przez NZOZ "Szpital im. Jana Pawła II" pozwoli w części na zrealizowanie założeń programu restrukturyzacyjnego w sferze restrukturyzacji działalności operacyjnej, finansowej i majątkowej. Proces przekształceń Zakładów i przejęcie działalności przez NZOZ "Szpital im. Jana Pawła II" przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim oczekiwaną korzyścią z ustabilizowania sytuacji ekonomicznej będzie poprawa warunków pracy i uzyskanie możliwości pozyskania kapitału na rozwój.

Ponadto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w latach 2008 – 2009 wygenerował straty na łączną kwotę 173 986,73zł. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej sp zoz pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, co Zakład wykonał zmniejszając kapitał własny z kwoty 282.341,74zł do kwoty 108.355,01zł. Generowanie kolejnych strat prowadziłoby w konsekwencji do wyczerpania kapitału własnego Zakładu. Wówczas organ założycielski – Powiat Gryfiński musiałby pokryć ujemny wynik finansowy lub podjąć decyzję o likwidacji zakładu.

Kierując się zasadami prawidłowej gospodarki oraz mając na uwadze zapobieganie generowaniu strat w kolejnych latach podjęcie powyższej uchwały wydaje się być uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2010-07-13 13:50:35
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 13:50:35

Strona odwiedzona 723 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.