Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/372/2010 z dnia 2010-07-08

w sprawie udzielenia przez Powiat Gryfiński poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) i art. 94 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę i upoważnia Zarząd Powiatu do poręczenia weksla in blanco w celu zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego w kwocie 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100), zaciąganego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków tj. części projektu PL 0467 pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego", realizowanego przez Związek, a dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Wysokość poręczenia przez Powiat Gryfiński wynosi 985 200 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście zł) tj. w wysokości proporcjonalnej do zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie gryfińskim.

§ 2. Poręczenie będzie obejmować spłatę rat kredytowych do kwoty 985 200 zł - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.

§ 3. Źródłem ewentualnej spłaty poręczonego kredytu będą dochody własne powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – którego Powiat Gryfiński jest członkiem, realizuje projekt PL0467 pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego", który w 85 % jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Głównym działaniem Projektu jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków we wszystkich jednostkach ewidencyjnych, powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego.

Zgodnie z Planem Wdrażania Projektu (po zmianie), wartość zadania wynosi 3.759.402,61 Euro (słownie: trzy miliony, siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy, czterysta dwa 61/100 Euro). Po przeliczeniu 1 Euro wg kursu 3,7247 zł (tj. zgodnie z umową finansową Nr 215/2009 z dnia 4 września 2009 r.), wartość zadania wynosi 14.002.647,- zł (słownie: czternaście milionów, dwa tysiące, sześćset czterdzieści siedem złotych).

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, najpierw należy ponieść wydatek, a następnie wystąpić z wnioskiem o płatność, czyli refundację poniesionych kosztów.

Związek nie posiada środków, którymi mógłby wyprzedzająco finansować modernizację ewidencji gruntów i budynków w 18 powiatach. Dlatego niezbędne jest zaciągnięcie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie tego działania (uchwałę Nr XXXIII/91/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu, dnia 25 maja 2010 r. podjęło Zgromadzenie Związku). Przewidywany termin uruchomienia kredytu to I kwartał 2011 r.

Kredyt zostanie spłacony w 2011 roku, z dochodów Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących:

 1. 85 % ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na dofinansowanie projektu PL 0467 pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego", zgodnie z umową finansową Nr 215/2009 z dnia 4 września 2009 r.,
 2. 15 % ze środków powiatów, zgodnie z § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2 i ust. 3 umów zawartych przez Związek z powiatami, dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia – projektu PL0467 "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".

Koszty obsługi kredytu będą niekwalifikowanym kosztem Projektu i jako wkład własny powiatów, zostaną ustalone proporcjonalnie do zakresu prac w danym powiecie (obiekcie przetargowym).

Warunkiem zawarcia przez Związek umowy z bankiem, jest złożenie zabezpieczenia spłaty kredytu przez wszystkie powiaty należące do Związku.

Zaciągnięcie przez Związek ww. kredytu bankowego jest warunkiem dalszej realizacji Projektu.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2010-07-13 14:03:02
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 14:03:02

Strona odwiedzona 617 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.