Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/373/2010 z dnia 2010-07-08

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 234 719,72 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 222 677 ,88 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 222 677,88 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 12 041,84 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 12 041,84 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 170 403,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 170 403,50 zł
   • rozdział 85395- Pozostała działalność - 170 403,50 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 254 716,04 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750- Administracja publiczna - 86 418,00 zł
   • rozdział 75020- Starostwa powiatowe - 86 418,00 zł
  • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15 000,00 zł
   • rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji - 15 000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 222 677,88 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 222 677,88 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 400 000,00 zł
   • rozdział 85111- Szpitale ogólne - 400 000,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 324 041,84 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 6 291,84 zł
   • rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 312 000,00 zł
   • rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie - 5 750,00 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 206 578,32 zł
   • rozdział 85395- Pozostała działalność - 206 578,32 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 190 399,82 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 307 216,00 zł
   • rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 307 216 ,00 zł
  • dział 758- Różne rozliczenia - 15 000,00 zł
   • rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - 15 000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie -300 000,00 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 300 000,00 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 179 202,00 zł
   • rozdział 85120- Lecznictwo psychiatryczne - 179 202,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna -78 133,00 zł
   • rozdział 85204- Rodziny zastępcze - 66 133,00 zł
   • rozdział 85295- Pozostała działalność - 12 000,00 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 310 848,82 zł
   • rozdział 85395- Pozostała działalność - 310 848,82 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Tabela dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 0680- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych o 28,05 zł, § 0830- Wpływy z usług o 172,60 zł i § 0970- Wpływy z różnych dochodów o 6 091,19 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w tym samym dziale, rozdziale i § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.
  2. Wnioskiem Przewodniczącej Stowarzyszenia "Dom z sercem", w związku z którym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zleceniem wykonania wniosku i studium wykonalności do projektu w ramach RPO WZ.
  3. Pismem Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405- Komendy powiatowe Policji, § 3000- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych do radiowozów i łodzi.
  4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 3119- Świadczenia społeczne o 66 133,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, § 3110- Świadczenia społeczne. Zmiany związane są z podpisaniem umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z którą zachodzi potrzeba przeniesienia 10 % środków PCPR jako wkład własny na wyodrębniony paragraf służący do realizacji projektu.
  5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność w § 2707- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 222 677,88 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 139 173,67 zł, w tym samym dziale, rozdziale i § 4307- Zakup usług pozostałych i Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 83 504,21 zł. Zmiany związane są z realizacją projektu „Staże hotelarzy” z programu Leonardo da Vinci.
  6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność o 170 403,50 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale o 206 578,32 zł i Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 104 270,50 zł. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale o 140 445,32 zł. Zmiany związane są z podpisaniem Aneksu do umowy nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  7. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 307 216,00 zł oraz w dziale 851- Ochrona zdrowia, 85120- Lecznictwo psychiatryczne o 179 202,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111- Szpitale ogólne o 400 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej, zakup sprzętu medycznego i dostosowanie obiektów na ul. Armii Krajowej w Gryfinie na potrzeby związane z ochroną zdrowia oraz w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020- Starostwa powiatowe o 86 418,00 zł w związku wydatkami inwestycyjnymi w budynku przy ul. 11 listopada. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
  8. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 300 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie stanowi środki na modernizację sieci ciepłowniczej w budynku powiatu gryfińskiego- DPS Dębce). Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
  9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 0690- Wpływy z różnych opłat o 5 750,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o 5 750,00 zł. Zmiany związane są z koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za koordynację mieszkaniami chronionymi w Chojnie.
 2. Zmian dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. dokonuje się w związku z dotacjami z Samorządu Województwa oraz gmin Widuchowa, Cedynia, Gryfino na remonty i przebudowę dróg i chodników powiatowych.
 3. Zmian limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku z realizacją przez ZSP Nr 1 w Chojnie projektu "Staże hotelarzy" oraz dodaniem wkładu własnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego".
 4. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku z udzieleniem dotacji na zakup materiałów pędnych do radiowozów i łodzi dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz na inwestycję na ulicy Mieszka I w Gryfinie.
 5. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku z udzieleniem dotacji dla Stowarzyszenia „Dom z sercem” na częściowe pokrycie kosztów wykonania wniosku i studium wykonalności do projektu w ramach RPO WZ oraz dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. Z o.o.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-07-13 14:03:02
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 14:03:02

Strona odwiedzona 650 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.