Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/402/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

 1. mieszkaniu chronionym - należy przez to rozumieć mieszkanie znajdujące się w budynku przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie, które jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej, przygotowującym osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową wymagają tej formy wsparcia, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osób uwikłanych w przemoc.
 2. odpłatności - należy przez to rozumieć kwotę opłaty za pobyt jednej osoby w mieszkaniu chronionym.
 3. kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć, kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362),
 4. pobycie - rozumie się przez to, okres pobytu od dnia określonego w decyzji administracyjnej do dnia opuszczenia mieszkania.

§ 3.

 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem odpłatnym.
 2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się następująco:
  1. osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą miesięczną opłatę w wysokości 250,00 zł.
  2. nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta na wniosek osoby zamieszkującej w mieszkaniu chronionym, potwierdzony opinią Dyrektora PCPR może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat, o których mowa w pkt. a).
 3. W przypadku gdy pobyt w mieszkaniu nie trwał pełny miesiąc, osoba zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności proporcjonalnie z uwzględnieniem ilości dni pobytu w mieszkaniu chronionym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

W związku z uruchomieniem w dniu 01.09.2009r. mieszkań chronionych w Chojnie, przy ul. Żółkiewskiego 5, istnieje konieczność ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z udostępnionych mieszkań chronionych. Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej, przygotowującym osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową wymagają tej formy wsparcia, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osób uwikłanych w przemoc. Obecnie przebywa w nich 9 osób.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały w w/w sprawie uznaję za zasadne.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2010-11-05 13:21:53
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 13:21:53

Strona odwiedzona 1012 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.