Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/404/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.

§ 2.

 1. Wielkość dochodów określona jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz szacowane wielkości ustalonych na 2011 rok kwot subwencji ogólnej oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w związku z negatywnymi konsekwencjami ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.
 4. Planowany deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać istniejące ograniczenia oraz ogólną sytuację finansową państwa.

§ 3. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2011 r.:

 1. W zakresie dochodów budżetowych:
  1. zwiększenie wpływów, w tym majątkowych poprzez wykorzystanie posiadanego majątku;
  2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych - funduszy z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych.
 2. W zakresie wydatków budżetowych:
  1. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym na realizację zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym na:
   • I etap modernizacji ul. Jagiellońskiej i Żółkiewskiego w Chojnie (naprawa instalacji burzowej),
   • modernizacje nawierzchni bitumicznych,
   • budowy i odtworzenie ciągów pieszych,
   • remonty obiektów inżynieryjnych,
   • przygotowanie dokumentacji dla potrzeb absorpcji funduszy zewnętrznych,
   • oraz utrzymanie pozytywnych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współfinansowania zadań;
  2. w ramach inwestycji przewidzianych do realizacji:
   • kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń - Gajki na odc. Bartkowo - Gajki,
   • przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z oraz 1352Z na odcinku Szczecin - Binowo,
   • inwestycje związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej,
   • rozbudowa i modernizacja nieruchomości powiatowej przy ul. Łużyckiej na potrzeby ZSS w Gryfinie oraz PUP w Gryfinie,
   • poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego (termomodernizacja, remonty wewnątrz budynków),
  3. rozwój Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie,
  4. w dziedzinie administracji publicznej - pozyskanie certyfikatu ISO poprzez m.in. podniesienie jakości pracy w Urzędzie,
 3. Utrzymanie długu publicznego na poziomie adekwatnym do realizowanych zadań i ogólnej sytuacji finansowej.
 4. Utrzymanie wskaźników: ogólnego zadłużenia i rocznego obciążenia budżetu na poziomie z końca 2009 roku, a w uzasadnionych przypadkach, dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, dopuszcza się jego wzrost.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. Stanowi ona jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych, zgodnie z § 2, pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Nr IX/86/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2010-11-05 13:55:06
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 13:55:06

Strona odwiedzona 1005 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.