Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

3 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 9/2006 z dnia 2006-12-19

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381) oraz § 20 uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 87.093 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852 - Pomoc społeczna - 9.093 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 9.093 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 78.000 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 78.000 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 14.255 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 14.255 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 13.255 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 1.000 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 101.348 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 14.255 zł
  rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - 1.760 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 12.495 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 9.093 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 9.093 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 78.000 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 78.000 zł
§3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Konarski - Przewodniczący Zarządu Powiatu
Jerzy Miler - Członek Zarządu Powiatu
Jan Podleśny - Członek Zarządu Powiatu
Maciej Racinowski - Członek Zarządu Powiatu
Barbara Rawecka - Członek Zarządu PowiatuUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 565/2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zmniejszono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.000 zł w dziale 851 -Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczoną na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie przeznaczonych na wypłatę świadczeń oraz składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę 78.000 zł
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 597/2006 z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zmniejszono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 - Domy pomocy społecznej, rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej o kwotę 9.093zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej przez 01 stycznia 2004 r. Zmniejszenie planu dotacji dotyczy zmniejszenia liczby pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, w związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków tej jednostki o kwotę 9.093 zł.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w o zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych o środki będące dotychczas w dyspozycji Wydziału o kwotę 14.255 zł. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o kwotę 13.255 zł (na wniosek dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków na rok 2006) oraz zwiększeniem planu wydatków ZSP Nr 2 w Chojnie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy cyklicznej - seminarium w Ośrodku Studiów Strategicznych we Vlotho pod nazwą "Droga młodych w Europie".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-12-22 12:26:43
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-22 12:26:43

Strona odwiedzona 1042 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.