Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

5 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 17/2006 z dnia 2006-12-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381) oraz Uchwały Nr III/30/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr III/30/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Barbara RaweckaUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr III/30/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z zawarta umową nr ROPS/67/06 na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Gryfińskim, której przedmiotem jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię terapeutyczno-rehabilitacyjną w budynku DPS Nowe Czarnowo. Kwota dofinansowania przez Marszałka Województwa stanowi 50% faktycznie poniesionych kosztów czyli kwotę 176.879 zł. W związku z powyższym zasadnym jest zwiększenie planu dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 176.879 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania.
 2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.595,09 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. "Docieplenie istniejącego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" finansowanego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. Na realizację zadania wprowadzono do budżetu kwotę 200.000 zł, z czego z wydatkowano 196.404,91 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o niezrealizowaną kwotę przewidzianą na to zadanie tj. 3.595,09 zł
 3. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.366,21 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn. "Edukacja -program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dofinansowany ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Uchwałą XXXIX/522/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację powyższego zadania na kwotę 34.890 zł, z tego wydatkowano kwotę 31.523,79 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o nie wydatkowaną kwotę 3.366,21 zł.
 4. W związku z rozliczeniem i zakończeniem II edycji projektu "Stypendia EFS dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim" zmniejszono plan dochodów i wydatków o niewykorzystaną kwotę przeznaczoną na stypendia oraz obsługę tych stypendiów w wysokości 28.081,76 zł (zgodnie z pismem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: MJG.0733-26/06).
 5. Zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. "Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" o kwotę 11.909,02 zł. Środki na ten cel zostają przesunięte z zadania w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostałą działalność dotyczącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z tym iż termin realizacji został przesunięty na rok 2007. (zmiana w planie na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, rozpatrzony pozytywnie na Zarządzie Powiatu w dniu 14.12.2006 r.).
 6. Zmniejszenia planu wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 113.209 zł, w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem wydatków w stosunku do planu ( korzystny kurs euro).
 7. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji związanych z prowadzeniem rachunków bankowych.
 8. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie funkcjonowania rodzin zastępczych w kwocie 76.300 zł oraz na zwiększenie planu dotacji o kwotę 29.909 zł dla innych powiatów, w których umieszczone są dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzące z Powiatu Gryfińskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 14:04:16
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 14:04:16

Strona odwiedzona 907 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.