Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

23 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 89/2007 z dnia 2007-03-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) oraz § 9 ust.3 uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 135.000 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 135.000 zł
  rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 135.000 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3.186.800 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 135.000 zł
  rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 135.000 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 45.500 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 45.500 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 6.000 zł
  rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.000 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 2.000 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 3.000.000 zł
  rozdział 85195 - Pozostała działalność - 3.000.000 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 300 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 300 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3.051.800 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758- Różne rozliczenia - 45.800 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 45.800 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 6.000 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 6.000 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 3.000.000 zł
  rozdział 85195 - Pozostała działalność - 3.000.000 zł
§3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB.1-LM-3011-2/7/2007, informującym o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2007 dla Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. Ostatecznie ustalone kwoty dla Powiatu Gryfińskiego zmieniły się w stosunku do kwot dotacji przyjętych w projekcie budżetu (wysokości zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB.1-LM-3010/20/2006) w następujący sposób:
  • w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 135.000 zł. (Było 2.644.000 zł jest 2.779.000 zł),
  • w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 2.800 zł. ( było 198.500 zł, jest 201.300 zł - zmiana dokonana uchwałą Nr 52/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.02.2007 r. -zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1-MG-3011-2/1-1/2007)

  W związku z powyższym przedmiotem niniejszej uchwały jest tylko zwiększenie w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa. Pozostałe wielkości kwot dotacji pozostają bez zmian.

 2. Przeznaczeniem kwoty 45.500 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu na opłacenie czynszu najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Szczecińskiej 21, w okresie od 01.04.2007 r. do 31.10.2007 r.,
 3. Przeznaczeniem kwoty 300 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu na zabezpieczenie środków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek za nieterminowe przekazywanie dotacji dla innych powiatów, w których umieszczeni są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowankowie pochodzący z powiatu gryfińskiego,
 4. Zmianą podziałki klasyfikacji budżetowej dotacji przeznaczonej dla SP ZZOZ w Likwidacji, na nowy paragraf 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów w związku z tym, iż dotychczasowy paragraf 2560 został uznany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie za nieprawidłowy ( uchwała Nr IV/11/S/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 lutego 2007)
 5. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie na łączną kwotę 6.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-06 15:08:05
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-06 15:08:05

Strona odwiedzona 845 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.