Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

24 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 101/2007 z dnia 2007-04-12

w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 407 w związku z art. 406 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz.1217 i Nr 249, poz.1832; M.P. z 2006 r. Nr 71, poz.714 i Nr 73, poz.734 oraz Dz.U. Nr 169, poz. 1199), Uchwały Nr IV/47/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.01.2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r., Uchwała Nr XVIII/206/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 1.700 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset), na realizację zadania pn.: "Wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach" w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

§ 2

Ustala się zasady, terminy i sposób realizacji zadania określonego w § 1:

 1. W ramach zadania zrealizowane zostaną wydatki wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięć kwot odrębnie w zakresie wydatków bieżących i w zakresie wydatków inwestycyjnych, pod warunkiem realizacji wszystkich wyszczególnionych rodzajów wydatków oraz nie przekroczenia kwoty całkowitej. Niedopuszczalne są przesunięcia planowanych kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi.
 3. Rozpoczęcie realizacji zadania następuje po uprzednim zwiększeniu planu finansowego i otrzymaniu informacji stosownie do art.186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104).
 4. Uruchomienie środków pieniężnych na realizację zadania może następować jednorazowo lub w transzach, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem zapisów zawartych w punkcie 3.
 5. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie zadania następuje z dniem otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 3, a zakończenie upływa z dniem 31.10.2007 r.
 6. Termin całkowitego rozliczenia zadania: 15.11.2007 r.
§ 3
 1. Uchwała może być wypowiedziana, a przekazana kwota dotacji podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia:
  1. wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy,
  2. odstąpienia od realizacji zadania, na które dotacja została przeznaczona,
  3. nie zakończenia w terminie zadania.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1, zobowiązania wynikające z dokumentów wyszczególnionych w § 4, z powodu ich wad, błędów itp., ponosi Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 3. Naruszenie postanowień określonych w § 2 pkt 2 i § 4 stanowić będzie podstawę do zmniejszenia planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz powodować zwrot środków pieniężnych wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek budżetu powiatu, w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego zdania.
 4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z warunkami zawartymi w uchwale, wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.
 5. Przez dotację, o której mowa w niniejszej uchwale, należy rozumieć środki przekazane na realizację zadania określonego w § 1.
§ 4

Zobowiązuje się Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do:

 1. Realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i terminami ustalonymi w § 2.
 2. Wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Zwrotu kwoty pozostałej, w przypadku nie wykorzystania w całości kwoty przekazanej na zadanie, z chwilą powstania takiego obowiązku.
 4. Po zakończeniu realizacji zadania tj. w terminie określonym w § 2 pkt 6, przedłożenia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie całkowitego rozliczenia zadania; rozliczenie to zawierać musi:
  • uwierzytelnione kopie: rachunków, faktur, umów zatwierdzonych do wypłaty przez osoby uprawnione,
  • dowody przyjęcia na stan inwentarzowy, protokoły odbioru,
  • dokumenty potwierdzające realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
  • oświadczenie o ich zgodności z dokumentami źródłowymi podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony Jednostki,
  • oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 5. Specyfikację wszystkich poniesionych wydatków, związanych z realizacją zadania sporządza się na druku (w formie sprawozdania), wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 6. Do dokumentów wyszczególnionych w pkt 4, w terminie określonym w § 2 pkt 6 dołącza się przedstawienie uzyskania efektu ekologicznego, sporządzone w formie opisowej.
§ 5

W wyniku realizacji zadania wymienionego w §1 zostanie osiągnięty:

 1. efekt ekologiczny:
  • Promowanie edukacji ekologicznej.
  • Poszerzanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej - chronione gatunki roślin w Polsce, poznanie ich naturalnych stanowisk.
  • Zapoznanie się ze sposobami ochrony przyrody.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-16 11:00:36
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-16 11:00:36

Strona odwiedzona 938 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.