Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

25 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 111/2007 z dnia 2007-04-18

w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo - księgowej w związku z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, . Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz Uchwały Nr V/64/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) w związku z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, zwanej dalej "PZD", powołuje się:
  1. Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
   1. Przewodniczący Komisji - Arkadiusz Durma, pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
   2. Członek - Zdzisław Skrycki, pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
   3. Członek - Anna Nikitińska, pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
   4. Członek - Marcin Wypchło, pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
  2. Zespół Spisowy, działający pod nadzorem Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie:
   1. Przewodniczący Zespołu Spisowego - Irena Lewandowska, pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
   2. Członek - Wiktoria Bagińska, pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
   3. Członek - Marzena Wesołowska, pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Do inwentaryzacji doraźnej określonej w pkt 1 stosuje się uregulowania wynikające z Uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 - 8.
 3. Ustala się harmonogram prac przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo - księgowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 4. Zespół Spisowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonuje przejęcia części dokumentacji finansowo - księgowej , o której mowa w ust. 3 oraz sporządza protokół zdawczo - odbiorczy i przekazuje dokumentację Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
 5. W przypadku stwierdzenia różnic w stanie aktywów rzeczowych lub finansowych między stanem z dnia dokonania spisu a z dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Komisja Inwentaryzacyjna dokona inwentaryzacji dodatkowej.
 6. W przypadku nie wystąpienia określonego składnika majątkowego Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza ten fakt protokolarnie.
 7. Komisja inwentaryzacyjna sporządza z poszczególnych zadań określonych w załączniku do uchwały protokół zdawczo - odbiorczy i przekazuje do zatwierdzenia Staroście Gryfińskiemu, w czasie zapewniającym terminowe wykonywanie przejętych spraw, nie później niż do dnia złożenia sprawozdania finansowego ( bilansu), tj. do 31 lipca 2007 r.
 8. Przekazywanie protokołów zdawczo - odbiorczych z prac inwentaryzacyjnych Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołu Spisowego może następować sukcesywnie przejętymi zadaniami, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 7.
§ 2
 1. Zobowiązuje się Dyrektora PZD do:
  1. sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej (oryginały, uwierzytelnione kserokopie oryginałów) z uwzględnieniem terminów określonych w załączonym harmonogramie oraz w przepisach prawa,
  2. osiągnięcia zerowego stanu środków pieniężnych w kasie oraz zamknięcie wszystkich rachunków bankowych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  3. sporządzenia wykazów, które winny zwierać między innymi: nazwę wykazu, stempel nagłówkowy, datę sporządzenia, liczbę porządkową, nazwy poszczególnych kolumn (określających poszczególne podstawowe dane i wielkości, w zależności od rodzaju przedstawianej informacji), numerację kolumn, podsumowanie (o ile dotyczy wielkości liczbowych), podpisy osób sporządzającej i podpis osoby zatwierdzającej oraz inne dane istotne dla prezentowanego zagadnienia,
  4. sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz dla pracowników z tytułu wynagrodzeń i świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wynagrodzeń wynikających z umów cywilno-prawnych stosownie do uregulowań w tym zakresie,.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi PZD oraz Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-20 09:35:48
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 09:35:48

Strona odwiedzona 1057 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.