Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

37 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 177/2007 z dnia 2007-07-03

w sprawie udzielenia Pani Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Udziela się Pani Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 2. Upoważnienie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2007r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wykonuje zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami dwojakiego rodzaju:

 • nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, realizując zadanie zlecone Starosty Gryfińskiego, który stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
 • nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Gryfińskiego, realizując kompetencje Zarządu Powiatu w Gryfinie, gospodarującego nieruchomościami powiatowymi, stosownie do art. 25b ustawy.

W odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa Naczelnik Wydziału posiada upoważnienie Starosty Gryfińskiego do załatwiania należących do jego właściwości spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

W odniesieniu do nieruchomości Powiatu Gryfińskiego tego typu upoważnienia nie zostały wydane. Dlatego też wszelkie sprawy dotyczące tych nieruchomości rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu na jego posiedzeniach.

Stosownie do art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Zgodnie natomiast z art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Organami właściwymi w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Gryfińskiego są jego organy, to jest Rada i Zarząd Powiatu w Gryfinie. Rozdział kompetencji tych organów w tym zakresie określony jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o samorządzie powiatowym, ustawach szczególnych, a także w uchwale Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

Często przedmiotem posiedzeń zarządu są sprawy bieżące, związane ze zwykłą działalnością prowadzoną w związku z gospodarowaniem nieruchomościami /np. uzgodnienia podziałów i wznowień granic nieruchomości sąsiednich, przekazywanie do właściwych organów administracji publicznej wniosków omyłkowo kierowanych do Zarządu Powiatu w Gryfinie, a dotyczących nieruchomości w odniesieniu do których Zarząd Powiatu nie jest właściwy, wydawanie postanowień dotyczących przedłużenia terminów załatwienia prowadzonych spraw i tym podobne). Powyższe skutkuje z jednej strony przedłużaniem się postępowań administracyjnych z uwagi na tryb pracy zarządu (okresowe posiedzenia), powodując jednocześnie duże obciążenie Zarządu sprawami, które czy to ze względu na swój nieskomplikowany charakter, czy też na dużą powtarzalność lub bieżący charakter mogą być załatwiane nie bezpośrednio przez ten organ, a przez osoby działające z jego upoważnienia. Inną kategorią spraw, w odniesieniu do których zasadne jest ich oddelegowanie na zasadzie stosownego upoważnienia do załatwiania przez pracowników, są czynności związane z faktyczną realizacją uprzednio już podjętych przez Zarząd rozstrzygnięć, czy to w postaci sformalizowanej ze względu na przepisy prawne wymagające dla danego rozstrzygnięcia formy decyzji administracyjnej, postanowienia czy też uchwały, czy też w formie zwykłej. Do tego typu czynności zaliczyć należy w szczególności podpisywanie różnego rodzaju uzgodnień, wniosków, czy też redagowanie i podpisywanie innych pism związanych z gospodarką nieruchomościami, a dotyczących spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Scedowanie załatwiania tego typu spraw na upoważnionych pracowników spowoduje z jednej strony skrócenie czasu niezbędnego do ich załatwienia, ograniczając jednocześnie liczbę spraw kierowanych, w formie wniosków, pod obrady Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Sformułowanie upoważnienia w sposób ogólny, przy jednoczesnym zawarciu w jego treści klauzuli, zgodnie z którą każda sprawa, która na mocy tego upoważnienia przekazana została do załatwiania pracownikom, może być bieżąco zastrzeżona przez mocodawcę, to jest Zarząd Powiatu w Gryfinie do bezpośredniego załatwienia, pozwoli z jednej strony osiągnąć zamierzony efekt wnioskowanego przedsięwzięcia - przyśpieszenie załatwiania spraw i zmniejszenie ilości wniosków kierowanych pod obrady Zarządu, umożliwiając jednocześnie bezpośrednie działanie Zarządu w sprawach, w odniesieniu do których wyrazi on taką wolę.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-05 09:09:34
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-05 09:09:34

Strona odwiedzona 985 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.