Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 216/2007 z dnia 2007-08-13

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania plany finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Nowym Czarnowie za pierwsze półrocze 2007 r.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z zm.: z 2002r.: Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr.113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz.2104 z zm.: Dz. U. Nr 169 poz. 1420; Dz. U. z 2006r.; Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz.1832; Dz. U . z 2007r.; Nr 88 poz.587), Zarząd Powiatu uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007r., w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Nowym Czarnowie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., przywołanej wyżej jednostki zaliczane do podsektora samorządowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy, przedstawiają do dnia 31 lipca roku budżetowego właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki będącej samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.

Powyższe podyktowane jest tym, że zgodnie z art.198 przywołanej ustawy Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
mgr Krystyna GrochmalskaINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 R.
(art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz Uchwała nr IX/108/2007 Rady powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r.)

Przychody

SP ZOZ ZP w Nowym Czarnowie osiąga przychody z tytułu sprzedaży usług pielęgnacyjno opiekuńczych.

Wielkość osiągniętych przychodów za I półrocze 2007 od NFZ jak i osób prywatnych przedstawia załącznik nr 1.

Wielkość poniesionych kosztów na działalność pielęgnacyjno opiekuńczo za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 1.

Informacja szczegółowa o wysokości poniesionych kosztów(zużycie materiałów i energii oraz usług obcych):

 • leki i materiały medyczne ( opatrunkowe, dezynfekcyjne) - 34 002,38
 • zakup probówek - 242,36
 • zakup całodziennych posiłków - 72 182,20
 • zakup sprzętu AGD (czajniki elektryczne) - 202,00
 • materiały biurowe i druki ( papier ksero, teczki wpinane, zeszyty, długopisy, skoroszyty, itp. - 1 542,55
 • czasopisma (Głos Szczeciński,Prawo Pracy i Ubezp..Społ) - 192,60
 • środki czystości - 3 767,80
 • wyposażenie ( meble) - 16 794,52
 • zużycie wody - 5 871,24
 • energii cieplnej - 23 284,74
 • pozostałe materiały ( pieluchomajtki) - 17 576,30
 • inne materiały (drobne doposażenie, żarówki, materiały do drobnych napraw) - 1 910,24
 • kontrakty z lekarzami ( lekarz psychiatra, internista) - 17 370,00
 • remonty (wymiana drzwi) - 9 180,00
 • usługi pralnicze - 20 816,61
 • badania laboratoryjne - 799,50
 • usługi transportowe (dowóz prania, przewóz pacjentów na badania) - 6 210,20
 • usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 2 838,32 w tym:
  1. telefonii stacjonarnej - 1 577,40
  2. komórkowej - 1 260,92
 • usługi komunalne - 2 071,43
 • pozostałe usługi - 8 193,69 w tym:
  1. zakup znaczków i usługi pocztowe - 695,58
  2. usługi bankowe - 1 817,50
  3. administrowanie obiektów GTBS - 1 200,00
  4. inne drobne usługi obce( dzierżawa butli tlenowych, drobne naprawy i konserwacja sprzętu, drobne remonty) - 4 480,61

Stan należności krótkoterminowych o przewidywanym okresie spłaty do 1 go miesiąca na dzień 1.01.2007 wynosił 108 780,05 w tym zaległości 3 606,00

Stan należności krótkoterminowych o przewidywanym okresie spłaty do 1 go miesiąca na dzień 30.06.2007 wynosi 101 058,94 w tym zaległości 5 168,69

Stan zobowiązań krótkoterminowych o przewidywanym okresie spłaty do 1 go miesiąca na dzień 01.01.2007 wynosił 60 007,30 w tym zobowiązania wymagalne "0"

Stan zobowiązań krótkoterminowych o przewidywanym okresie spłaty do 1 go miesiąca na dzień 30.06.2007 wynosi 44 739,47 w tym zobowiązania wymagalne "0"

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 wynosił 59 736,87

Stan środków pieniężnych na 30.06.2007 wynosi 48 289,91

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
mgr Krystyna Grochmalska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-17 11:01:25
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-17 11:01:25

Strona odwiedzona 1132 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.