Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 246/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się na 2007 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosić będzie:
  1. do 50% kosztów za każdy semestr studiów podyplomowych kierunkowych, magisterskich i licencjackich nadających uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, a także studiów doktoranckich - ale nie więcej niż 1.000 zł,
  2. do 600 zł całkowitego kosztu kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, seminariów,
  3. do 300 zł całkowitego kosztu innych opłat za kształcenie,
 2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2007.
§ 3.
 1. Dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli objęte będą następujące formy:
  1. organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli szkół i placówek,
  2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  3. organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
  4. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
  5. szkolenie rad pedagogicznych,
  6. organizacja innych form doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb edukacyjnych w powiecie gryfińskim,
  7. opłaty za studia doktoranckie, magisterskie, podyplomowe oraz studia licencjackie nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu,
  8. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz seminaria.
 2. Podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych powiatu gryfińskiego.
§ 4.
 1. Dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli objęte będą następujące specjalności:
  1. informatyka, techniki informacyjne,
  2. języki obce,
  3. pedagogika specjalna, pedagogika terapeutyczna,
  4. inne specjalności wynikające ze specjalizacji placówek, realizowanych w sieci szkół przedmiotów wiodących, profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów zgodnie z wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli i planem rozwoju szkoły lub placówki oraz związane z tymi planami potrzeby kadrowe.
§ 5.

Środki finansowe zostaną przekazane w miesięcznych transzach do szkół i placówek i znajdą się w ich planach wydatków finansowych na rok 2007.

§ 6.

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, akceptuje Starosta Gryfiński.

§ 7.

Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do 31 marca 2008 r. roku złoży organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli za miniony rok budżetowy.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-09-17 15:41:41
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-17 15:41:41

Strona odwiedzona 3320 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.