Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 254/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791) oraz Uchwały Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr X/123//2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr X/123//2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów oraz rozchodów w związku z refundacją środków finansowych zgodnie z umową pożyczki nr ZPORR 150.010422.32 na zapewnienie płynności projektu pn" Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 457.335,30 zł (kwota 369.742,35 dotyczy środków finansowych uruchomionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku 2006, natomiast kwota 87.592,95 dotyczy środków finansowych uruchomionych w roku 2007).
 2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2007 roku znak: ST5-44822-4p/2007, zgodnie z którym zostaje zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2007 o kwotę 120.759,00 zł. Środki te przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z remontem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 3. Zwiększenia planu dochodów oraz wydatków, w związku z przekazaną darowizną przez Bank PKO BP SA w Szczecinie w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu szkół Specjalnych w Gryfinie.
 4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z uzyskanym dochodem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie z tytułu wykonanych prac porządkowych na terenie Chojny (Porozumienie z dnia 10.10.2006 r.) w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki klasowej.
 5. Zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonanych na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie, w wysokości 6.258,00 zł w związku z:
  • otrzymaną darowizną z Banku PKO BP SA w Szczecinie - 2.000,00 zł,
  • otrzymaną darowizną od Firmy SALVE sp. z o.o. w Szczecinie-3.258,00 zł,
  • otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych - 300,00 zł,
  • wpłatą nawiązki sądowej w wysokości 700,00 zł ,
   z przeznaczeniem zgodnie z wolą darczyńcy.
 6. Zwiększenia planu dochodów oraz wydatków, w związku z otrzymaną z Banku PKO BP SA darowizną w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 7. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z zawartym w dniu 29 czerwca 2007 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którym kwota 16.000,00 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 8. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł i wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 100.000,00 zł w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z przeznaczeniem na działalność w/w Wydziału./Zgodnie z Uchwałą Nr 201/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lipca 2007 roku zostały zwiększone wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu o 100.000,00 zł w związku z powyższym następuje zwiększenie o następne 100.000,00, ponieważ wniosek Naczelnika w/w Wydziału przewidywał zwiększenie wydatków o 200.000,00 zł/
 9. Zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegającej na zwiększeniu działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75020-Starsotwa powiatowe, § 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 45.500,00 zł, natomiast zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400-Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 45.500,00 zł - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 10. Zwiększenia wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z rezerwy ogólnej (zmniejszenie wydatków), w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji, paragrafie 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup radaru przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie.
 11. Zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195- Pozostała działalność, paragrafie 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja przeznaczona dla SPZZOZ w Likwidacji) o kwotę 800.000,00zł, natomiast zwiększenie wydatków w dziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 800.000,00 zł
 12. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852 - Pomoc Społeczna , rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 100.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących zawartych porozumień.
 13. Zmniejszenia wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 9120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 5.100,00 zł, natomiast zwiększenie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
  • Ośrodek Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych "Stary Zagon" z siedzibą w Widuchowej - dotacja w wysokości 1.800,00 zł,
  • Krzywiński Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Żarczynie - dotacja w wysokości 3.300,00 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-09-18 10:37:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 10:37:33

Strona odwiedzona 941 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.