Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 255/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwałą Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 151/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 172/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 202/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2007 r.,
 • uchwałą Nr 220/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr 230/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 241/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 września 2007 r., stosownie do której:
  1. Zwiększono wydatki w niżej wymienionych Szkołach Ponadgimnazjalnych zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Turystyki:
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3.035,87 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3.303,13 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 5.191,45 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 2.567,17 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 1.016,38 zł.
    Zmian w planie wydatków dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11) dotacja celowa w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - pozostała działalność o kwotę 15.114,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego. W/w zmiany zostały ujęte w harmonogramie wydatków w m-cu wrześniu 2007 roku
  2. Zwiększono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 355/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11) dotacja celowa w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - pozostała działalność o łączną kwotę 10.062,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących wycieczek dla dzieci i młodzieży"
   • "Tu bije srece naszego narodu"- 6.125,00 zł
   • "To jest moja matka, ta ziemia . To jest moja matka, ta Ojczyzna" - 3.937,00,
    Realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni". W/w zwiększenie wydatków ujęte zostało w harmonogramie w m-cu wrześniu 2007 r.
 2. Uchwałą Nr 254/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 2007 roku, stosownie do której:
  1. Zwiększono plan dochodów oraz rozchodów w związku z refundacją środków finansowych zgodnie z umową pożyczki nr ZPORR 150.010422.32 na zapewnienie płynności projektu pn" Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 457.335,30 zł (kwota 369.742,35 dotyczy środków finansowych uruchomionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku 2006, natomiast kwota 87.592,95 dotyczy środków finansowych uruchomionych w roku 2007).
  2. Zwiększono plan dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2007 roku. znak: ST5-44822-4p/2007 zgodnie z którym, została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu w Gryfinie na rok 2007 o kwotę 120.759,00 zł. Środki te przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z remontem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - zwiększenie transzy wydatków w harmonogramie zostało ujęte w m-cu październiku 2007 roku.
  3. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków, w związku z przekazaną darowizną przez Bank PKO BP SA w Szczecinie w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. W/w zmiana została ujęta w harmonogramie w m-cu wrześniu 2007 roku.
  4. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z uzyskanym dochodem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie z tytułu wykonanych prac porządkowych na terenie Chojny (Porozumienie z dnia 10.10.2006 r.) w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki klasowej. W/w zmiana została ujęta w harmonogramie w m-cu wrześniu 2007 roku.
  5. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków, na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie, w wysokości 6.258,00 zł w związku z:
   • otrzymaną darowizną z Banku PKO BP SA w Szczecinie - 2.000,00zł,
   • otrzymaną darowizną od Firmy SALVE Sp. z o.o. w Szczecinie - 3.258,00,
   • otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych - 300 zł,
   • wpłatą nawiązki sądowej w wysokości 700 zł,
    z przeznaczeniem zgodnie z wolą darczyńcy. Zmian ta została ujęta w harmonogramie w m-cu wrześniu 2007 roku.
  6. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków, w związku z otrzymaną z Banku PKO BP SA darowizną w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu wrześniu 2007 roku.
  7. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z zawartym w dniu 29 czerwca 2007 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którym kwota 16.000,00 zł przeznaczona zostła na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Zwiększenia wydatków dokonano w m-cu wrześniu 2007 roku.
  8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł i wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 100.000,00 zł w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z przeznaczeniem na działalność w/w Wydziału. Zmiany te zwiększyły harmonogram dochodów w miesiącach od września do grudzień 2007 roku o 50.000,00 zł miesięcznie, oraz wydatków w miesiącach od września do grudnia 2007 r. o 25.000 zł miesięcznie.
  9. Zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852 - Pomoc Społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 100.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących porozumień. Zmiana ta zwiększyła harmonogram wydatków od miesiąca września do grudnia o 25.000 zł miesięcznie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-09-18 10:37:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 10:37:33

Strona odwiedzona 812 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.