Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 271/2007 z dnia 2007-10-12

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie wsi Kamionka, Wierzchlas.

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie wsi Kamionka, Wierzchlas z uwagami:

 1. w § 4 projektu uchwały zawarto ustalenia dotyczące nie tylko ochrony środowiska w związku z powyższym, treść § 4 projektu uchwały: "Ustalenia w zakresie ochrony środowiska" należy zastąpić treścią: "Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków",
 2. w § 4 projektu uchwały proponuje się:
  1. wpisać: ,,Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych oraz jakości środowiska w zakresie emisji hałasu poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny",
  2. wpisać: ,,W przypadku stwierdzenia przekroczenia obowiązujących standardów emisyjnych inwestor zobowiązany jest ponieść konsekwencje prawne i materialne w granicach udowodnionej winy",
  3. zmienić zapis ust. 3 na: ,,Budowa elektrowni wiatrowej wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi",
  4. wpisać: " Dla oceny stanu klimatu akustycznego w rejonie projektowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych i jego zmian spowodowanych ich eksploatacją należy wykonać kontrolne pomiary poziomu hałasu na środowisko",
  5. wpisać: ,,Budowa stacji elektroenergetycznej i napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyniknie, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla linii i stacji elektroenergetycznej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi",
  6. wpisać: "Obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elekromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi",
  7. zmienić zapis ust. 2: " Obowiązek prowadzenia monitoringu ptaków i awifauny lęgowej. Sposób i zakres kompensacji stwierdzonych w wyniku prowadzonego monitoringu szkód wywołanych funkcjonowaniem elektrowni należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody",
  8. wpisać: "Zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby, a po zakończeniu budowy i montażu przywrócić pierwotny stan terenu i sposób jego użytkowania",
  9. wpisać: "Zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu",
  10. wpisać: "Zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do pierwotnego stanu",
  11. wpisać: "Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru objętego planem",
 3. w § 3 ust.1 pkt 10, § 6 ust. 2 pkt 1) proponuje się dopisać na końcu zdania ,,zgodnie z przepisami odrębnymi",
 4. w § 5 należy dopisać: "Lokalizację zjazdów z drogi powiatowej Nr 1436Z oraz lokalizację w pasie drogowym ewentualnych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2007-10-16 15:04:01
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 15:04:01

Strona odwiedzona 770 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.