Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

52 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 284/2007 z dnia 2007-10-23

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwałą Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 151/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 172/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 202/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2007 r.,
 • uchwałą Nr 220/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr 230/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr 255/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2007 r.,
 • uchwałą Nr 264/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.09.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 269/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 października 2007 r., stosownie do której:
  1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 405/2007 z dnia 13 września 2007 roku, w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększono Powiatowi dotację celową w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 4.440,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie wydatków w m-cu październiku 2007 r.
  2. W związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 433/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększono Powiatowi dotację celową w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.564,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu październiku 2007 r.
  3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 413/2007 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększono Powiatowi dotację celową w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu październiku 2007 r.
  4. W związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dokonano zmian w planie finansowym na 2007 rok, z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w następujący sposób:
   1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.834,00 zł,
   2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.667,00 zł,
   3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.834,00 zł,
   4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.834,00 zł,
   5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.834,00 zł,
   6. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.918,00 zł,
   7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyw Chojnie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.751,00 zł
   8. Starostwo Powiatowe w Gryfinie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.672,00 zł.
   Zmian w harmonogramie tych jednostek dokonano w m-cu październiku 2007 r.
  5. Wypłatą nagród dla nauczycieli, w związku z czym zwiększono wydatki z rezerwy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 5.000,00 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 5.000,00 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 3.000,00 zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 4.000,00 zł. Zmiany te zostały ujęte w harmonogramie poszczególnych jednostek w m-cu październiku 2007 roku.
 2. Uchwałą Nr 283/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 października 2007 r., stosownie do której:
  1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 445/2007 z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększono Powiatowi dotację celową o kwotę 10.000,00 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu październiku 2007 r.
  2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 466/2007 z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2007, stosownie do którego zwiększono Powiatowi dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór Budowlany o łączną kwotę 23.615,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi -5.903,90 zł oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym -17.711,10 zł. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu październiku 2007 r.
  3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 444/2007 z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększono Powiatowi dotację celową ( z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) o kwotę 9.504,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na realizację Programu "Świat do odważnych należy", w ramach Rządowego programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu październiku 2007 r.
  4. Zwiększono dochody oraz wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 52.500,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Widuchowa z dnia 31 sierpnia 2007 roku na współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie dochodów w m-cu październiku, natomiast wydatków w m-cu grudniu 2007 r.
  5. W związku z rozliczeniem dotacji w oparciu o liczbę pensjonariuszy zwiększono wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 269.694,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatkówo kwotę 127.584,00 zł. (Zmniejszenie nastąpiło wskutek rozliczenia dotacji w oparciu o liczbę pensjonariuszy, natomiast zwiększenie związane jest z uwzględnieniem wniosku jednostki o zwiększenie budżetu ze środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 114.294,00 zł oraz zwiększenie budżetu ze środków własnych powiatu o kwotę 155.400,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność). Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w miesiącach od października do grudnia 2007 r.
  6. W związku z rozliczeniem dotacji w oparciu o liczbę pensjonariuszy, stosownie do którego zmniejszono wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 159.480,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki o kwotę 71.859,00 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z koniecznością uzyskania wymaganych standardów. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w miesiącach od października do grudnia 2007 r.
  7. W związku z rozliczeniem dotacji w oparciu o liczbę pensjonariuszy, stosownie do którego zmniejszono wydatki o kwotę 54.489,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w miesiącach od października do grudnia 2007 roku.
 3. Zgodnie z decyzją Zarządu powiatu zwiększono wydatki w harmonogramie w m-cu październiku o kwotę 25.000,00 oraz m-cu listopadzie o kwotę 25.000,00 zł natomiast zmniejszono wydatki w m-cu grudniu o kwotę 50.000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-10-30 14:50:41
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-30 14:50:41

Strona odwiedzona 880 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.