Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

55 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 290/2007 z dnia 2007-11-08

w sprawie określenia zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, które zlecone będzie od 2008 roku podmiotom uprawnionym oraz wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego zadania od 2008 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr 235/XIX/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zadanie z zakresu pomocy społecznej do realizacji od 2008 roku przez podmioty niepubliczne, uprawnione do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, dofinansowane ze środków publicznych:

Prowadzenie 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 240 dzieci w miejscowościach:

 1. Gryfino - 2 placówki - 30 dzieci
 2. Gardno - 30 dzieci
 3. Radziszewo - 30 dzieci
 4. Sobiemyśl - 30 dzieci
 5. Drzenin - 30 dzieci
 6. Widuchowa - 30 dzieci
 7. Wysoka Gryfińska - 30 dzieci
§ 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania określonego w § 1 wynosi 76.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy).

§ 3

Na realizację zadania określonego w § 1, zleconego w drodze konkursu podmiotom uprawnionym, Powiat Gryfiński przekaże dotację, w wysokości ustalonej w planie wydatków w budżecie Powiatu Gryfińskiego na dany rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jarzy Miller
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej "organami", mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

 1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
 2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi".

Art. 25 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.

W § 1 ust. 1 uchwały Nr 235/XIX/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004r. wskazano "podmioty uprawnione" do otrzymania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

W § 1 ust. 2 niniejszej uchwały - wśród zadań, na które może być udzielana dotacja podmiotom uprawnionym wymieniono:

 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych o zasięgu ponadgminnym.

Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały - wysokość środków na realizację zadań, o których mowa w § 1 określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej. Umowę o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

Zgodnie z § 3 w/w uchwały - Zarząd Powiatu ogłasza konkurs ofert, określając zakres zadań, które będą zlecane podmiotom uprawnionym, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu powiatu oraz termin składania ofert.

data opublikowania: 2007-11-09 11:58:51
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-09 11:58:51

Strona odwiedzona 891 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.