Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

58 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 295/2007 z dnia 2007-11-29

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwałą Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 151/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 172/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 202/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2007 r.,
 • uchwałą Nr 220/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr 230/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr 255/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2007 r.,
 • uchwałą Nr 264/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.09.2007 r.
 • uchwałą Nr 284/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.10.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 287/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 listopada 2007 r., stosownie do której:
  1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 469/2007 z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększono Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32) dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomoc społecznej w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie wydatków w m-cu listopadzie 2007 r.
 2. Uchwałą Nr 288/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 listopada 2007 r., stosownie do której:
  1. Zwiększono dochody w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 8.100,00 zł z związku z wypracowaniem większej kwoty dochodów niż była planowana oraz zwiększono wydatki o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  2. Zwiększono dochody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o kwotę 110.000,00 zł w związku z różnicą w finansowaniu mieszkańców nowoprzyjętych . Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  3. Zwiększono wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o kwotę 164.489,00 zł, z przeznaczeniem na:
   • 40.000,00 zł - na wypłatę jednorazowych nagród (jest to kwota wraz z pochodnymi płaconymi przez pracodawcę),
   • 124.489,00 zł - na zakup pozostałych wydatków rzeczowych.
   • Zmiany te zostały ujęte w harmonogramie wydatków w miesiącach listopad - grudzień 2007 r.
  4. Zwiększono plan dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie o kwotę 13.584,38 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie i jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 13.584,38 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zmiany te zostały ujęte w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  5. Zwiększono dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 7.000,00 zł, w związku z uzyskaniem dodatkowego dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń i jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zmiany te zostały ujęte w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  6. Zwiększono dochody Starostwa Powiatowego w Gryfinie o łączną kwotę 313.000,00 zł z w związku ze:
   • zwrotem kary administracyjnej - 173.000,00 zł,
   • sprzedażą mienia - 140.000,00 zł.
  7. Zwiększono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zmiana została ujęta w harmonogramie w miesiącach listopad - grudzień 2007 r.
  8. Zmniejszono wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 155.400,00 zł. Zmiana została ujęta w harmonogramie w miesiącach listopad - grudzień 2007 r.
  9. Zwiększono wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie łączną kwotę 105.186,00:
   • w związku z zawartym porozumieniem - 60.000,00 zł,
   • w związku z rozliczeniem dotacji - 45.186,00 zł.
   • Zmiany te zostały ujęte w harmonogramie w miesiącach listopad - grudzień 2007 r.
  10. Zmniejszono wysokość dotacji przeznaczonej dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 45.186,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  11. Zwiększono dotację dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność - dowóz młodzieży na zawody, przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy o kwotę 1.000,00 zł. Zmiana została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  12. Zmniejszono rezerwę o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Zmiana został ujęta w harmonogramie m-cu listopadzie 2007 r.
  13. Zmniejszono rezerwę o kwotę 27.489,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  14. Zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w miesiącach listopad - grudzień 2007 r.
  15. Zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w miesiącach listopad - grudzień 2007 r.
  16. Zwiększono wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w miesiącach: listopad - 40.000,00, grudzień 30.000,00 zł 2007 r.
 3. Uchwałą Nr 291/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 listopada 2007 r., stosownie do której:
  1. Zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Gryfinie o kwotę 9.700,00 zł, natomiast zwiększono plan wydatków w niżej wymienionych jednostkach:
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 3.700,00 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - 2.400,00 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 2.300,00 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - 1.300,00 zł.
   • Zmiany te zostały ujęte w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
 4. Uchwałą Nr 294/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., stosownie do której:
  1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 525/2007 z dnia 30 października 2007 roku, stosownie do którego zwiększono Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) dotację celową w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne o kwotę 11.030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Zwiększenie planu wydatków następuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 5.515,00 zł oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie, również o kwotę 5.515,00 zł. Zmiany te zostały ujęte w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 519/2007 z dnia 30 października, stosownie do którego zwiększono Powiatowi dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 7.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m. in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 - 2008. Program ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 512/2007 z dnia 29 października 2007 r., stosownie do którego zwiększono Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32) dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Program ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 509/2007 z dnia 29 października 2007 r., stosownie do którego zwiększono Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) dotację celową w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 44.503,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2007 z dnia 29 października 2007 r., stosownie do którego zwiększono Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11) dotację celową w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 240,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  6. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 526/2007 z dnia 31 października 2007 r., stosownie do którego zmniejszono Powiatowi dotację celową w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.115.000,00 zł, przyznana na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.
  7. Porozumienia zawartego w dniu 23 października 2007 r. pomiędzy Gminą Mieszkowice a Powiatem Gryfińskim, w związku z którym burmistrz Gminy Mieszkowice przekaże Powiatowi kwotę 5.000,00 zł, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.
  8. Decyzji Zarządu Powiatu w Gryfinie, stosownie do której zwiększono wydatki z rezerwy ogólnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 76.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w miesiącach listopad - grudzień 2007 r.
  9. Rozliczenia kwoty składki zdrowotnej przekazywanej Powiatowi przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, w związku z którym nastąpiło zmniejszenie wydatków w Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 758,00 zł, w Domu Dziecka w Chojnie o kwotę 1.274,00 zł, oraz w Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" o kwotę - 55,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 2.087,00 zł. Korekta wielkości składki zdrowotnej wynika ze złożonego przez jednostki rozliczenia uwzględniającego liczbę dzieci przebywających w placówkach do końca roku. Zmiany te zostały ujęta w harmonogramie w m-cu listopadzie 2007 r.

Ponadto, informuje się, iż transza do przekazania w miesiącu listopadzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach zostanie pomniejszona o kwotę 15,76 zł, w związku ostatecznym rozliczeniem stypendiów dla uczniów.( stypendia EFS)


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-03 12:05:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 12:05:57

Strona odwiedzona 809 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.